درخواست آمار کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه ترخیص شده از گمرکات کشور

174/99/1052221
تاریخ 1399/09/03

بخشنامه های گمرکات اجرایی
پیرو بند 7 بخشنامه شماره 99/978554 مورخ 99/08/18 معاونت محترم امور گمرکی موضوع ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور، با عنایت به نامه محرمانه شماره م99/276011 مورخ 99/08/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارسال آمار عملکرد گمرک، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ارسال آمار کالاهای ترخیص شده به صورت روزانه (طبق جدول اکسل پیوست) به این دفتر اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی و ناظرن محترم گمرکات استان های م باشد.

علی وکیلی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه