درخواست عـدم نیاز به کامنت گـذاری درسامانه EPL گمرک توسط کارشـناسان ادارات دامپزشـکی استانها

401/10/62642
1401/07/02

جناب آقای دکتر مقدسی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

درخواست عـدم نیاز به کامنت گـذاری درسامانه EPL گمرک توسط کارشـناسان ادارات دامپزشـکی استانها (در خصوص ارزش افزوده)

همـانگونه که مستحضـرید وزارت جهـاد کشاورزی طی نامه های شـماره 84443/500/400 مورخ 1400/12/21 شماره 10818/500/1401 مورخ 1401/02/19 و شماره 36683/31/401 مورخ 1401/04/20 جداول و فهرتس کد تعرفه های معاف از ارزش افزوده و یا مشمول پرداخت 3 درصد ارزش افزوده (دارای تولید نا کافی) را برای آن دستگاه ارسال و گمرک کل نیز طی بخشنامه ای آنرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ نموده است.

با عنایت به مراتب فوق یکی از مشـکلاتی که اخیرا شـرکت های تامین کننده و تولید کننده اقلام دامپزشـکی با آن مواجه می باشـند، الزامی بودن کامنت گذاری درسامانه EPL توسط کارشناسان ادارات کل دامپزشکی استانها می
باشـد، گرچه این کـار جز وظـایف پرسـنل سازمـان دامپزشـکی نیست ولی از جهت جلوگیری از بلاتکلیفی مراجعه کننده ها و خسارات احتمالی بالاجبار انجام شده است لذا مستدعی است با توجه به ابلاغ بخشنامه و فهرست جدول
مذکور، دسـتور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد که جهت ترخیص کالاهای دامپزشکی، طبق روال سالهای قبل، نیازی به کـامنت گـذاری توسط کارشـناسان ادارات کل دامپزشـکی در سامانه EPL گمرک (در خصـوص معـاف بودن یا
مشمول بودن ارزش افزوده) وجود نداشته باشد، و این موضوع توسط همکاران گمرک صورت پذیرد.

دکتر سید محمد آقامیری
معاون وزیر و رئیس سازمان

درخواست عـدم نیاز به کامنت گـذاری درسامانه EPL گمرک توسط کارشـناسان ادارات دامپزشـکی استانها
درخواست عـدم نیاز به کامنت گـذاری درسامانه EPL گمرک توسط کارشـناسان ادارات دامپزشـکی استانها