دستورالعمل اجرایی خوداظهاری دارندگان دستگاههای رمز ارز قاچاق

در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره 39228ت 57373 مورخ 1389/15/4 در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده دستورالعمل اجرایی مربوطه به شرح ذیل تدوین و ابلاغ می شود.

هدف:
تعیین تکلیف، سامان دهی و شفاف سازی فعالیت دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است.

دامنه شمول:
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، به شرح تقسیم وظایفی که در بندهای این دستورالعمل اجرایی ذکر شده است و صرفا شامل دستگاه های استخراج رمز ارزی است، که تا تاریخ مهلت ثبت نام در سامانه، بدون طی تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است.

الف – تعاریف:
ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارت های مشروح مربوطه به کار می رود.

الف) مصوبه: مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 39228ت 57373 ه مورخ 99/4/15

ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پ) وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ت) سازمان: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها

ث) گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران

ج) رمز ارز: فرآورده پردازشی رمزنگاری شده

ج) تعزیرات: سازمان تعزیرات حکومتی

ح) دستگاه (ماینر): دستگاهی که با اتصال به شبکه از طریق الگوریتم های ریاضی کشف رمز ارز (ماینینگ) را انجام می دهد.

خ) واحد استخراج کننده رمز ارز: مکانی است که در آن با کمک دستگاه های استخراج و تأسیسات لازم، رمز ارز استخراج می شود.

د) جواز تأسیس: مجوزی است که بر اساس درخواست متقاضی و پرسش نامه تکمیل شده توسط وی و پس از تأیید سازمان صادر می شود و بیان گر پیش بینی ظرفیت استخراج برای محصول رمز ارز است.

ذ) پروانه بهره برداری: مجوزی است که بیان گر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز در مکانی معین است.

ر) سامانه سامانه بهین یاب

ز) گواهی: سند صادره از وزارت صمت مبنی بر طی فرآیند اظهار و وصول حقوق و عوارض دولتی موضوع مصوبه

ب – شرح وظایف و مسئولیت ها:
ماده 2- مسئولیت تعیین سامانه به منظور خوداظهاری دارندگان دستگاه ها و صدور جواز تأسیس/ پروانه بهره برداری موضوع این دستورالعمل و نیز همکاری و مشارکت با سایر دستگاه های مرتبط در خصوص نظارت های لازم بر اجرای مقررات مصوبه و این دستورالعمل به عهده وزارت و رؤسای سازمان ها می باشد. سیاست گذاری، تعیین راهکارها و رفع ابهامات احتمالی و نیز مشارکت در این زمینه با سایر دستگاه های مرتبط در خصوص نحوه نظارت بر موضوع این دستورالعمل، بر عهده ستاد است.

پ – ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار:
ماده 3- امکان ثبت نام در سامانه و دریافت رمز ورود جهت احراز هویت دارندگان و مشخصات دستگاه ها توسط وزارت فراهم خواهد شد.

ماده 4- دارندگان دستگاه ها مکلفند نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد، نوع، مشخصات فنی، مدل و شماره سریال دستگاه ها (در صورت وجود و قابلیت احراز شماره سریال) که در اختیار دارند در سامانه اقدام نموده و استفاده از دستگاه ها را مطابق قانون مربوطه و مصرف در محل های مجاز در سامانه قبول و تعهد نمایند.

ماده 5- با عنایت به بند 1 مصوبه، مدت زمان خوداظهاری دستگاه ها برای دارندگان آنها صرفا یک ماه پس از اعلام وزارت است.

ماده 6- وزارت موظف است فهرست دستگاه های اعلام شده جهت تعیین ارزش و حقوق و عوارض دولتی را معین نموده و به گمرک اعلام نماید.

ماده 7- گمرک موظف است حداکثر ظرف یک ماه ارزش و حقوق و عوارض دولتی دستگاه ها را معین نموده و به وزارت اعلام نماید. مجموع ارزش و حقوق و عوارض دولتی اعلامی توسط گمرک نباید کمتر از ارزش تمام شده واردات قانونی باشد.

ماده 8- وزارت مکلف به تجهیز سامانه به درگاه پرداخت الکترونیکی متصل به حساب خزانه به منظور فراهم آمدن امکان پرداخت بر خط حقوق و عوارض دولتی اعلام شده توسط متقاضیان است.

ماده 9- پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتی، گواهی با شماره شنامه معین و یکتا در سامانه ارائه می شود و در اختیار دارنده دستگاه ها قرار می گیرد. این شماره شناسه حسب درخواست نهادهای نظارتی، قابلیت استعلام دارد.

تبصرہ: گواهی صادره توسط وزارت صمت شامل مشخصات فنی مدل و شماره سریال دستگاه ها (در صورت وجود و قابلیت احراز شماره سریال) خواهد بود.

ماده 10- استفاده و بکارگیری دستگاه ها شامل موارد زیر است :

الف) اخذ جواز تأسیس و به کار گیری دستگاه ها در محل دارای مجوز دارنده دستگاه

ب) واگذاری دستگاه ها به اشخاص دارای مجوز

پ) خروج دستگاه از سرزمین اصلی با صادرات آنها

ماده 11- در خصوص بند (ب) ماده 10 برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط این دستورالعمل نسبت به خرید یا فروش دستگاه ها با مشارکت در تولید اقدام و تغییر ظرفیت می نمایند، با رعایت مفاد دستور العمل شماره 5007 مورخ 98/6/17 پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می شود و عبارت

“این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره … مورخ … گردیده است.” در پروانه بهره برداری جدید درج خواهد شد.

ماده 12- نگهداری از دستگاه ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

ماده 13- در صورت اعلام استاندارد های لازم برای بکار گیری دستگاه ها توسط سازمان ملی استاندارد، وزارت مکلف است از بکار گیری دستگاه های فاقد استاندارد در مراکز جلو گیری نماید. بدیهی است این بنده در ابتدای ثبت بام بایستی در زمان اخذ تعهد در سامانه به اطلاع دارنده دستگاه برسد.

ماده 14- مرکز تحویل گیرنده مجاز موظف است رسید واگذاری دستگاه ها را در سامانه بارگذاری نموده و نسبت به اصلاح مجوز خود اقدام نماید.

ماده 15- سازمان موظف است نحوه بکارگیری دستگاه ها را پس از بازدید از واحد دارای مجوز و صحه گذاری وجود دستگاه ها در سامانه تأیید نموده و نسبت به اصلاح اطلاعات بنگاه در درگاه اطلاعاتی اقدام نماید.

ماده ١6- دارنده دستگاه موظف است در صورت صادرات دستگاه، سند مربوطه را در سامانه بارگذاری نماید.

ت – نحوه تعیین تکلیف پرونده های متشکله به اتهام قاچاق:
ماده 17- پس از آغاز به کار رسمی سامانه، متهمینی که پرونده اتهامی آنها در مرحله بدوی یا تجدید نظر توسط مراجع صالح در حال رسیدگی است، ظرف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل می توانند نسبت به طی مراحل اظهار دستگاه مطابق ترتیبات مقرر در مصوبه و این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده 18- چنانچه متهم با نماینده قانونی وی برای انجام فرآیند اظهار نیازمند مشاهده عین کالا باشد، می تواند با اخذ مجوز از مرجع رسیدگی، نسبت به مراجعه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مشاهده عین کالا بر اساس مشخصات قبض انبار اقدام نماید.

تبصره: در مواردی که دستگاه های توقیفی به هر دلیل در اختیار دستگاه کاشف است نیز متهم یا نماینده قانونی وی می تواند نسبت به بازدید از کالا با اخذ مجوز قبلی از شعبه رسیدگی، مبادرت نموده و دستگاه های کاشف مکلف به همکاری لازم می باشند.

ماده 19- وزارت صمت نسبت به برقراری امکان ارسال سیستماتیک گواهی اظهار به سازمان تعزیرات حکومتی همکاری لازم را به عمل می آورد.

ماده 20- در صورت انطباق گواهی با محتویات پرونده، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور رأی منفی می نماید.

ماده 21- در خصوص پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول جریمه های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نماید حکم صادره مجددا در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

تبصره 1: دستگاه های ضبط شده به موجب حکم قطعی قابل استرداد نخواهد بود، اعم از اینکه جرایم نقدی به صورت کامل وصول شده یا نشده باشد.

تبصره 2: پس از دریافت گواهی، شعبه اجرای احکام نسبت به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده رأی جهت اتخاذ تصمیم اقدام می نماید.

ماده 22- پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رأی گردیده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود. سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود.

ماده 23- در مورد پرونده هایی که بخشی از رای اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم علیه، بخش اجرا نشده حکم توسط شعبه صادر کننده رأی موقوف الاجرا و قرار مقتضی صادر می گردد.

ماده ٢4- در مواردی که محکوم علیه در حال سپری نمودن حبس بدل از جزای نقدی است می تواند با موافقت شعبه اجرای احکام نسبت به معرفی نماینده جهت طی مراحل اظهار اقدام نماید. وزارت صمت مکلف به پذیرش نماینده مورد تأیید شعبه اجرای احکام جهت انجام مراحل اظهار است.

ماده 25- واگذاری یا فروش داخلی دستگاه ها توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شرط داشتن استانداردهای اعلامی لازم توسط سازمان ملی استاندارد، صرفا به اشخاص دارای مجوز از وزارت صمت مجاز است.

ماده 26- صدور گواهی، به منزله مجوز بهره برداری از دستگاه نبوده و هرگونه بهره برداری منوط به رعایت ترتیبات مقرر مصوبه و این دستورالعمل است.

ماده 27- این دستورالعمل در قالب 27 ماده و 4 تبصره، در اجرای اصل 127 قانون اساسی و در تاریخ… به تایید و امضاء ریاست محترم جمهور رسید.در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره 39228ت 57373 مورخ 1389/15/4 در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده دستورالعمل اجرایی مربوطه به شرح ذیل تدوین و ابلاغ می شود.

هدف:
تعیین تکلیف، سامان دهی و شفاف سازی فعالیت دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است.

دامنه شمول:
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، به شرح تقسیم وظایفی که در بندهای این دستورالعمل اجرایی ذکر شده است و صرفا شامل دستگاه های استخراج رمز ارزی است، که تا تاریخ مهلت ثبت نام در سامانه، بدون طی تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است.

الف – تعاریف:
ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارت های مشروح مربوطه به کار می رود.

الف) مصوبه: مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 39228ت 57373 ه مورخ 99/4/15

ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پ) وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ت) سازمان: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها

ث) گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران

ج) رمز ارز: فرآورده پردازشی رمزنگاری شده

ج) تعزیرات: سازمان تعزیرات حکومتی

ح) دستگاه (ماینر): دستگاهی که با اتصال به شبکه از طریق الگوریتم های ریاضی کشف رمز ارز (ماینینگ) را انجام می دهد.

خ) واحد استخراج کننده رمز ارز: مکانی است که در آن با کمک دستگاه های استخراج و تأسیسات لازم، رمز ارز استخراج می شود.

د) جواز تأسیس: مجوزی است که بر اساس درخواست متقاضی و پرسش نامه تکمیل شده توسط وی و پس از تأیید سازمان صادر می شود و بیان گر پیش بینی ظرفیت استخراج برای محصول رمز ارز است.

ذ) پروانه بهره برداری: مجوزی است که بیان گر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز در مکانی معین است.

ر) سامانه سامانه بهین یاب

ز) گواهی: سند صادره از وزارت صمت مبنی بر طی فرآیند اظهار و وصول حقوق و عوارض دولتی موضوع مصوبه

ب – شرح وظایف و مسئولیت ها:
ماده 2- مسئولیت تعیین سامانه به منظور خوداظهاری دارندگان دستگاه ها و صدور جواز تأسیس/ پروانه بهره برداری موضوع این دستورالعمل و نیز همکاری و مشارکت با سایر دستگاه های مرتبط در خصوص نظارت های لازم بر اجرای مقررات مصوبه و این دستورالعمل به عهده وزارت و رؤسای سازمان ها می باشد. سیاست گذاری، تعیین راهکارها و رفع ابهامات احتمالی و نیز مشارکت در این زمینه با سایر دستگاه های مرتبط در خصوص نحوه نظارت بر موضوع این دستورالعمل، بر عهده ستاد است.

پ – ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار:
ماده 3- امکان ثبت نام در سامانه و دریافت رمز ورود جهت احراز هویت دارندگان و مشخصات دستگاه ها توسط وزارت فراهم خواهد شد.

ماده 4- دارندگان دستگاه ها مکلفند نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد، نوع، مشخصات فنی، مدل و شماره سریال دستگاه ها (در صورت وجود و قابلیت احراز شماره سریال) که در اختیار دارند در سامانه اقدام نموده و استفاده از دستگاه ها را مطابق قانون مربوطه و مصرف در محل های مجاز در سامانه قبول و تعهد نمایند.

ماده 5- با عنایت به بند 1 مصوبه، مدت زمان خوداظهاری دستگاه ها برای دارندگان آنها صرفا یک ماه پس از اعلام وزارت است.

ماده 6- وزارت موظف است فهرست دستگاه های اعلام شده جهت تعیین ارزش و حقوق و عوارض دولتی را معین نموده و به گمرک اعلام نماید.

ماده 7- گمرک موظف است حداکثر ظرف یک ماه ارزش و حقوق و عوارض دولتی دستگاه ها را معین نموده و به وزارت اعلام نماید. مجموع ارزش و حقوق و عوارض دولتی اعلامی توسط گمرک نباید کمتر از ارزش تمام شده واردات قانونی باشد.

ماده 8- وزارت مکلف به تجهیز سامانه به درگاه پرداخت الکترونیکی متصل به حساب خزانه به منظور فراهم آمدن امکان پرداخت بر خط حقوق و عوارض دولتی اعلام شده توسط متقاضیان است.

ماده 9- پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتی، گواهی با شماره شنامه معین و یکتا در سامانه ارائه می شود و در اختیار دارنده دستگاه ها قرار می گیرد. این شماره شناسه حسب درخواست نهادهای نظارتی، قابلیت استعلام دارد.

تبصرہ: گواهی صادره توسط وزارت صمت شامل مشخصات فنی مدل و شماره سریال دستگاه ها (در صورت وجود و قابلیت احراز شماره سریال) خواهد بود.

ماده 10- استفاده و بکارگیری دستگاه ها شامل موارد زیر است :

الف) اخذ جواز تأسیس و به کار گیری دستگاه ها در محل دارای مجوز دارنده دستگاه

ب) واگذاری دستگاه ها به اشخاص دارای مجوز

پ) خروج دستگاه از سرزمین اصلی با صادرات آنها

ماده 11- در خصوص بند (ب) ماده 10 برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط این دستورالعمل نسبت به خرید یا فروش دستگاه ها با مشارکت در تولید اقدام و تغییر ظرفیت می نمایند، با رعایت مفاد دستور العمل شماره 5007 مورخ 98/6/17 پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می شود و عبارت

“این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره … مورخ … گردیده است.” در پروانه بهره برداری جدید درج خواهد شد.

ماده 12- نگهداری از دستگاه ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

ماده 13- در صورت اعلام استاندارد های لازم برای بکار گیری دستگاه ها توسط سازمان ملی استاندارد، وزارت مکلف است از بکار گیری دستگاه های فاقد استاندارد در مراکز جلو گیری نماید. بدیهی است این بنده در ابتدای ثبت بام بایستی در زمان اخذ تعهد در سامانه به اطلاع دارنده دستگاه برسد.

ماده ١4- مرکز تحویل گیرنده مجاز موظف است رسید واگذاری دستگاه ها را در سامانه بارگذاری نموده و نسبت به اصلاح مجوز خود اقدام نماید.

ماده 15- سازمان موظف است نحوه بکارگیری دستگاه ها را پس از بازدید از واحد دارای مجوز و صحه گذاری وجود دستگاه ها در سامانه تأیید نموده و نسبت به اصلاح اطلاعات بنگاه در درگاه اطلاعاتی اقدام نماید.

ماده ١6- دارنده دستگاه موظف است در صورت صادرات دستگاه، سند مربوطه را در سامانه بارگذاری نماید.

ت – نحوه تعیین تکلیف پرونده های متشکله به اتهام قاچاق:
ماده 17- پس از آغاز به کار رسمی سامانه، متهمینی که پرونده اتهامی آنها در مرحله بدوی یا تجدید نظر توسط مراجع صالح در حال رسیدگی است، ظرف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل می توانند نسبت به طی مراحل اظهار دستگاه مطابق ترتیبات مقرر در مصوبه و این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده 18- چنانچه متهم با نماینده قانونی وی برای انجام فرآیند اظهار نیازمند مشاهده عین کالا باشد، می تواند با اخذ مجوز از مرجع رسیدگی، نسبت به مراجعه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مشاهده عین کالا بر اساس مشخصات قبض انبار اقدام نماید.

تبصره: در مواردی که دستگاه های توقیفی به هر دلیل در اختیار دستگاه کاشف است نیز متهم یا نماینده قانونی وی می تواند نسبت به بازدید از کالا با اخذ مجوز قبلی از شعبه رسیدگی، مبادرت نموده و دستگاه های کاشف مکلف به همکاری لازم می باشند.

ماده 19- وزارت صمت نسبت به برقراری امکان ارسال سیستماتیک گواهی اظهار به سازمان تعزیرات حکومتی همکاری لازم را به عمل می آورد.

ماده 20- در صورت انطباق گواهی با محتویات پرونده، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور رأی منفی می نماید.

ماده 21- در خصوص پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول جریمه های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نماید حکم صادره مجددا در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

تبصره 1: دستگاه های ضبط شده به موجب حکم قطعی قابل استرداد نخواهد بود، اعم از اینکه جرایم نقدی به صورت کامل وصول شده یا نشده باشد.

تبصره 2: پس از دریافت گواهی، شعبه اجرای احکام نسبت به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده رأی جهت اتخاذ تصمیم اقدام می نماید.

ماده 22- پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رأی گردیده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود. سابقه محکومیت موضوع این پرونده ها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمی شود.

ماده 23- در مورد پرونده هایی که بخشی از رای اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم علیه، بخش اجرا نشده حکم توسط شعبه صادر کننده رأی موقوف الاجرا و قرار مقتضی صادر می گردد.

ماده ٢4- در مواردی که محکوم علیه در حال سپری نمودن حبس بدل از جزای نقدی است می تواند با موافقت شعبه اجرای احکام نسبت به معرفی نماینده جهت طی مراحل اظهار اقدام نماید. وزارت صمت مکلف به پذیرش نماینده مورد تأیید شعبه اجرای احکام جهت انجام مراحل اظهار است.

ماده 25- واگذاری یا فروش داخلی دستگاه ها توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شرط داشتن استانداردهای اعلامی لازم توسط سازمان ملی استاندارد، صرفا به اشخاص دارای مجوز از وزارت صمت مجاز است.

ماده 26- صدور گواهی، به منزله مجوز بهره برداری از دستگاه نبوده و هرگونه بهره برداری منوط به رعایت ترتیبات مقرر مصوبه و این دستورالعمل است.

ماده 27- این دستورالعمل در قالب 27 ماده و 4 تبصره، در اجرای اصل 127 قانون اساسی و در تاریخ… به تایید و امضاء ریاست محترم جمهور رسید.