رفع ابهامات بخشنامه تغییر حقوق ورودی از 2 درصد به 4 درصد

بسمه تعالی
 
236975/231675/113/73/524
04/12/1392
ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 195450/92/438 مورخ 7/10/92 و 206769/92/463 مورخ 23/10/92 به پیوست تصویر نامه شماره 168041/21504 مورخ 27/11/92 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ابهامات مصوبه شماره 156709/ت49939 هـ مورخ 4/10/92 هیات محترم وزیران ارسال و اعلام میدارد :
1-کالاهایی که قبل از تاریخ 5/10/92 ( اجرای مصوبه فوق الاشاره ) به اماکن گمرکی وارد و قبض انبار گردیده اند مطابق تبصره یک ماده 6 قانون امورگمرکی، مشمول افزایش حقوق گمرکی از2 درصد به 4 درصد نمی باشند.بدیهی است تاریخ اظهار ملاک نخواهد بود
2-با عنایت به اینکه تاریخ اظهار در مناطق آزاد و ویژه ملاک ورود کالا تلقی میگردد،لذا کالاهایی که قبل از اجرای مصوبه فوق الاشاره در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و از تاریخ 5/10/92 به بعد در گمرک اظهار گردیده است مشمول افزایش حقوق گمرکی از 2 درصد به 4 درصد می باشند.
3-کالاهای موضوع بند یک که قبل از تاریخ 5/10/92 به اماکن گمرکی وارد شده و بخشی از آن ترخیص گردیده است ترخیص مابقی آن کالا نیز، مشمول افزایش حقوق گمرکی از 2 درصد به 4 درصد نمی باشد.
ضمناٌ خواهشمند است مراتب را به واحدهای زیرمجموعه و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی را معمول نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه
524