رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه گمرکی

342/97/1379050
1397/11/09
کلیه گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه شماره 60/261453 مورخ 1397/10/10 اداره کل مقررات صادرات و واردات عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/181534 مورخ 1397/7/9 وزیر محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه به شرح فهرست پیوست و تغییر آن از گروه چهارم به سوم گروه کالایی جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.
علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
 

حقوق ورودی نوع کالا شماره تعرفه ردیف
5 ـ ـ کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 25161100 1
5 ـ ـ ـ سنگ مس 26030010 2
5 ـ ـ ـ کنسانتره مس 26030090 3
5 ـ ـ ـ سنگ سرب 26070010 4
5 ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی 26070020 5
5 ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفیدی 26070030 6
5 ـ ـ ـ سایر 26070090 7
5 سنگ قلع و کنستانتره های آن 26090000 8
5 ـ ـ ـ کنستانتره کروم 26100090 9
32 ـ چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف چرم، به شکل صفحه، ورق یا نوار، حتی به صورت
رول
41151000 10
55 پوستهای نرم بدلی و اشیای ساخته شده از آنها. 43040000 11
55 ـ ـ ـ سایر 64069090 12
20 ـ ـ پوشاک، متفرعات پوشاک، پایپوش )Footwear )و پوشش سر )Headgear ) 68129100 13
20 ـ ـ ـ دارای بیش از 55 درصد ولی مساوی یا کمتر از 80 درصد وزنی سیلیسیوم 72022110 14
15 ـ ـ ـ دارای بیش از 80 درصد ولی مساوی یا کمتر از 90 درصد وزنی سیلیسیوم 72022120 15
26 ـ ـ سایر 72149900 16
26 ـ ـ ـ با بلندی 80 میلی­متر و حداکثر 160 میلی­متر 72164010 17
55 — بادزنهای رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هواکش های پشت بام یا پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر 125 وات 84145100 18
32 — دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم 84151010 19
5  ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوپ 16 میلیمتر )T5)و کمتر 85393150 20
55 ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوپ 38 میلیمتر )T12 )و قطر بیرونی تیوپ 32 میلی متر )T10) 85393160 21
5  ـ ـ ـ ـ قوه ها 85481011 22
5 ـ ـ ـ ـ انباره های برقی 85481019 23
5 ـ ـ ـ ـ قوه ها 85481021 24
5 ـ ـ ـ ـ باتری ها 85481022 25
5 ـ ـ ـ ـ انباره های برقی 85481029 26
5 ـ سایر 85489000 27
26  ـ تنها با موتور پیستونی درونسوز تراکمی ـ احتراقی (دیزل یا نیمه­ دیزل) 87021000 28
40  — وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 5.3 تن 87042110 29
20  — سایر 87042190 30
20  — سایر 87042290 31
20  — سایر 87042390 32
40  — وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 5.3 تن 87043110 33
20  — سایر 87043190 34
20  ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه (w.v.g) بیش از 5 تن 87043200 35
20  ـ ـ ـ سایر 87059090 36
32  ـ ـ ـ شاسی موتوردار برای سواری و وانت 87060010 37
15 ـ ـ ـ شاسی موتوردار برای اتوبوس 87060020 38
15  ـ ـ ـ شاسی موتوردار برای مینیبوس 87060030 39
20  ـ ـ ـ شاسی موتوردار برای کامیون و کامیونت 87060040 40
55  ـ کنتور گاز 90281000 41
55 ـ ساعت ثبتکننده زمان؛ ساعت ضبط کننده زمان 91061000 42
15 ـ ـ ـ زمانسنج عملیات زنگ دار 91069010 43
55 ـ ـ ـ سایر 91069090 44
40  ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی 4021030 45
20  ـ کشنده های جاده ای برای نیمه تریلرها 87012000 46
20  ـ ـ ـ با وزن ناخالص وسیله نقلیه (وزن وسیله نقلیه و محموله) حداکثر 30 تن 87041010 47