روش تامین شمش آلومینیوم مصرف کنندگان از طریق ثبت نام در سایت بهین یاب

گروه بخشنامه سایر
عنوان بخشنامه روش تامین شمش آلومینیوم مصرف کنندگان از طریق ثبت نام در سایت بهین یاب (اردیبهشت ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۰
شماره بخشنامه ۶۰/۴۶۶۹۳
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

بخشنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت ایران
۶۰/۴۴۸۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰
روسای محترم سازمان، صنعت و معدن و تجارت کلیه استانها
احتراما با توجه به اینکه در سال جاری روش تامین شمش آلومینیوم مصرف کنندگان از طریق ثبت نامه در سایت بهین یاب میسر می باشد ، لذا به نحو مناسب و سریعا به شرکتهای مصرف کننده در آن استان اعلام فرمایید جهت تامین شمش آلومینیوم مورد نیاز خود در این سایت ثبت نام نموده در غیر این صورت امکان خرید از طریق بورس به صورت مستقیم میسر نمی باشد.
محمد فاطمیان
مدیرکل دفتر امور صنایع معدنی