رویه های گمرکی

رویه های گمرکی ( Customs procedures )
رویه های گمرکی در قانون امور گمرکی به دو بخش ” کالاهای ورودی ” و ” کالاهای صدوری ” تقسیم شده است. این دو بخش نیر به چند رویه تقسیم شده اند :

فصل اول ـ کالاهای ورودی

ماده ۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

فصل دوم : کالاهای صدوری
الف : صدور قطعی
ب- صدور موقت (خروج موقت)