ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر / لیست شرکتهای مجاز صادرکننده

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر طی نامه شماره ۱۴۰۱/۷۸۹۱۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

 

1401/789183
تاریخ 1401/06/06
کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره ۶١۴٨٢۶/١۴٠١/١٢۶ مورخ ۴/۵/١۴٠١ موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره ١٣٧٨٢٧/۶٠ مورخ ۵/۶/١۴٠١ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ١٣۵٠٣٢/۶٠ مورخ ٠١/۶٠/١۴٠١ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عیناً جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه های فوق الذکر و صرفاً طبق اسامی شرکت ها و شناسه ملی اعلام شده و کد های طبقه بندی به شرح فهرست ضمیمه تا پایان آبانماه سال جاری و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.

علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران

دانلود بخشنامه و لیست شرکتهای مجاز