ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)

شماره 1401/831660
تاریخ 1401/06/13

پیرو بخشنامه شماره 98/1401/459623 مورخ 1401/4/5 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه های شماره 60/137944 مورخ 1401/6/5 و 60/141998 مورخ 1401/6/9 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 130068/60 مورخ 1401/5/26 60/139986 مورخ 1401/6/7 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص فهرست شرکت های مجاز به صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل (وفق جداول ضمیمه)در ادامه لیست واحد های مجاز به صادرات محصولات فولادی ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره، عینا جهت اطلاع واقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (نام شرکت، شناسه ملی، نام محصول و کد طبقه بندی اعلامی) با رعایت کلیه فوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ 1401/6/31 ارسال می گردد.

علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات

دانلود بخشنامه