سایر فولادهای ممزوج Alloy Steel

بند و از یادداشتهای فصل ۷۲ :
فولادهایی هستند که با تعریف فولاد زن گنزن تطبیق نکند و دارای یک یا چند عنصر به نسبت های وزنی زیر باشند:

 • ۰٫۳ درصد یا بیشتر آلومینیوم
  ۰٫۰۰۰۸ درصد یا بیشتر بر ( Bore)
  ۰٫۳ درصد یا بیشتر کروم
  ۰٫۳ درصد یابیشتر کبالت
  ۰٫۴ درصد یابیشتر مس
  ۰٫۴ درصد یا بیشتر سرب
  ۱٫۶۵ درصد یا بیشتر منگنز
  ۰٫۰۸ درصد یا بیشتر مولیبدن
  ۰٫۳ درصد یا بیشتر نیکل
  ۰٫۰۶ درصد یا بیشتر نیوبیوم
  ۰٫۶ درصد یا بیشتر سیلسیوم
  ۰٫۰۵ درصد یا بیشتر تیتانیوم
  ۰٫۳ درصد یا بیشتر تنگستن (ولفرام)
  ۰٫۱ درصد یا بیشتر وانادیوم
  ۰٫۰۵ درصد یا بیشتر زیرکونیوم
  ۰٫۱ درصد یا بیشتر سایر عناصر به تنهایی ( به استثنای گوگرد، فسفر، کرین و ازت )