سایر میله‌ها (Bars and rods)

بند ل از یادداشتهای فصل ۷۲ :

محصولاتی هستند که با هیچ یک از تعاریف مندرج در بندهای (ط)، (ی) یا (ک) بالا یا با تعریف مفتول‌ها تطبیق نکرده و سطح مقطع عرضی توپر و یکنواخت در سراسر طول آنها به شکل دایره، قطعه دایره، بیضی، مستطیل، مربع، مثلث یا سایر چند ضلعی‌های محدب باشند (همچنین «دایره‌های پهن‌شده» و «مستطیل‌های تغییر یافته»، که دو طرف متقابل آنها به شکل قوس محدب و دو طرف دیگر به صورت دو خط مستقیم، به طول یکسان و موازی می‌باشند). این محصولات ممکن است:
– دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییرشکل یافتگی‌هایی باشند که در جریان فرآیند نوردشدن حاصل می‌شوند (میله‌های مسلح‌ کننده بتون)؛
– بعد از نوردشدن، تحت عمل تاب‌ دادن قرار گیرند.