سوء استفاده از برند وعلائم تجاری واحد های تولیدی

۲۷۱۷۰/۱۹

ناظرین محترم گمرکات استان خراسان رضوی (مشهد)–سیستان وبلوچستان(زاهدان) –آذربایجان شرقی(تبریز)
مدیران کل محترم گمرکات گلستان –فرودگاه امام خمینی (ره) –غرب تهران-شهیدرجایی –شهید باهنر-بیرجند-بجنورد

باسلام و احترام
بپیوست تصویر نامه شماره ۵۵۵۷۷/۲۱۰/۹۳ مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص سو استفاده از برند گروه تولیدی صنعتی نجاتی(آناتا) و صدور آن توسط افراد غیر از واحد تولیدی ، ارسال واعلام میدارد :
بر اساس ماده ۳۱ و بند الف ماده ۴ قانون ثبت اخذ اختراعات صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ استفاده از برند و علایم ثبت شده به کسی اختصاص دارد که آن علایم را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد و استفاده از آن توسط هرشخصی غیر از مالک مشروط به موافقت مالک آن است لذا ، صدور هر گونه لفاف با برندهای داخلی (از جمله کارتن، سلفون ، و ….) بدون محصول مربوطه توسط افرادی غیر از تولید کننده پس از اخذ نظر موافق صاحب برند امکان پذیر میباشد . بدیهی است صادرات محصولات نهایی توسط شرکتهای تولیدی مذکور و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از تولیدکننده بر اساس جوابیه استعلام شماره ۴۵۴۳۵/۲۱۰/۹۲ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران،وفق ماده ۴۲ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر عدم امکان ایجاد انحصار درتجارت برای کلیه اشخاص اعم ازحقیقی یا حقوقی با رعایت سایر مقررات و تشریفات منعی ندارد.
مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره ۳۲۲۷۹۵/۸۲۲/۴/۵۱ مورخ ۲۸/۱۱/۸۵ مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
تصویرها