سیستمی شدن ثبت سفارش شمش طلا

به استناد تصمیمات جلسه دهم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه منبعد کنترل واردات شمش طلا از بابت ارز حاصل صادرات واحدهای فولادی و پترو شیمی “توسط بانک مرکزی بر اساس کد تعرفه ها و فهرست اعلامی” صورت می گیرد و با توجه به سیستمی شدن ثبت سفارش شمش طلا، شمش طلا با کد تعرفه ٧١٠٨١٢٠٠ از کارتابل فنی دفتر صنایع معدنی حذف گردید.

جناب آقای مهدی ضیغمی22
سرپرست محترم توسعه تجارت ایران
موضوع : مجوز واردات طلا
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره ۶١٩٨٧٣ مورخ ١۴٠٢/۴/٢۶ و استناد تصمیمات جلسه دهم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تصمیمات جلسه مورخ ١۴٠٢/۴/٢۶ در دفتر معاونت محترم برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت مبنی اینکه منبعد کنترل واردات شمش طلا از بابت ارز حاصل صادرات واحدهای فولادی و پترو شیمی توسط بانک مرکزی بر اساس کد تعرفه ها و فهرست اعلامی صورت می گیرد و با توجه به
موافقت اعضای محترم جلسه ١۴٠٢/۴/٢۶ مبنی بر سیستمی شدن ثبت سفارش شمش طلا ، دستور فرمائید شمش طلا با کد تعرفه ٧١٠٨١٢٠٠ از کارتابل فنی دفترصنایع معدنی این معاونت حذف گردد.بدیهی است این معاونت به منظور جلو گیری از ایجاد وقفه در کارها تا اجرایی شدن موضوع و اعلام از طرف آن معاونت روند فعلی را ادامه خواهد داد.

رضا محتشمی پور

معاونت معادن و فرآوری مواد
وزارت صنعت معدن و تجارت

دانلود بخشنامه : کنترل واردات شمش طلا از بابت ارز حاصل صادرات واحدهای فولادی و پترو شیمی