شرایط ترخیص کالاهای وارداتی غیرتجاری توسط شرکتهای پستی

۱۹/۲/۱۳۹۴ هـ۵۰۷۱۰ت/۱۸۱۲۴شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط شرکتهای پستی تصویبنامه در خصوص شرایط ترخیص کالاهای وارداتی غیرتجاری
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۲۲۷۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۱۳۱)
قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:
در اجرای ماده (۱۹۵) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ٬۲۹/۱۲/۱۳۹۱ ترخیص کالاهای
وارداتی موضوع بندهای (٬(۴) ٬(۱ و (۶) ماده (۳۸) و کالاهای وارده از طریق پست موضوع صدر ماده (۳۹) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و نمونه های وارداتی (با ارز متقاضی) در صورتی که به تشخیص گمرک به میزانی باشد که جنبه تجاری پیدا نکند٬ توسط شرکتهای پستی دارای شرایط زیر با نظارت و کنترل بلامانع است:
۱ـ داشتن نمایندگی یکی از شرکتهای معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی در خارج از کشور
۲ـ داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران
۳ـ داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله های ترانزیتی
۴ـ مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی
۵ ـ تأیید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری