شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز دریافتی تولیدکنندگان برق

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۶۹
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۲۳
ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد میگردد وزارت نیرو ـ وزارت تصویبنامه در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات
امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲۳/۱/۱۳۹۴ هـ۵۱۷۰۹ت/۵۳۵۹شماره
تصویبنامه در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات
ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد میگردد
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ صندوق توسعه ملی وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۴۱۲/۹۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی این تولیدکنندگان از منابع صندوق توسعه ملی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش خصوصی برق و وزارت نیرو و شرکتهای تابعه به صورت ریالی منعقد گردد٬ به منظور
درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یادشده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور٬ شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ
رسمی (مبادله ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط٬ معادل ارزی آن را (به دلار آمریکا) به حساب صندوق
توسعه ملی نزد خود منظور نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری