شماره تعرفه گمرکی مکمل های دارویی

145/72/11/108/94/85510
1394/05/10
نظر به اینکه مکمل هایی دارویی مورد مصرف در دامپزشکی موضوع ردیف تعرفه 30049030 و ردیف های فرعی ذیل آن (30049031 و 30049039) مندرج در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93، به استناد به ضوابط طبقه بندی در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا H.S و اتفاق نظر این دفتر و سازمان های متولی، در سال جاری حذف گردید و دو کد تعرفه 23099030 و 23099040 به ترتیب به افزودنی های خوراک دام و طیور و خوراک آماده دام و طیور اختصاص داده شد، لذا از ابتدای سال 94 در مواردی که سازمان دامپزشکی مجوز مکمل دامپزشکی ( افزودنی به خوراک دام) را صادر نموده است محصول در ردیف تعرفه 2309030 بر اساس جدول کتاب سال جاری طبقه بندی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مفاده ماده 135 قانون امور گمرکی و سایر مقررات اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای بخشنامه بر عهده جنابعالی خواهد بود.
عبدالرضا غلامی
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه