شماره تعرفه گمرکی پتو های وارداتی بصورت رول

172/96/705058
تاریخ : 1396/07/12 دانلود بخشنامه
نظر به اینکه در یادداشت 7-ب قسمت یازدهم مقرر می دارد، محصولاتی را که بتوان بعد از جدا شدن یا بریده ساده نخ های به هم نبافته بدون دوخت یا دستکاری تکمیلی دیگر مورد مصرف قرار داد همانند اشیا تمام شده و اماده برای مصرف تلقی و به عنوان اشیای دوخته و مهیا محسوب می گردند. همچنین در اجرایی یادداشت توضیحی ذیل شماره 6301 پارچه هایی که به صورت توپ بوده و با فرآیند ساده برش در امتداد خطوط معین که با فقدان نخ های پود مشخص شده است بتوان آنها را به اشیاء مجزا با خصوصیت پتو تبدیل نمود به عنوان پتو قابل طبقه بندی می باشند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ورود پتو به صورت رول و حائز شرایط فوق، با استناد به مفاد یادداشت های پیش
گفته و رعایت سایر مقررات کالا را ذیل شماره 6301 طبقه بندی و همچنین در خصوص کالاهای ترخیص شده، نیز با رعایت مهلت مقرر در ماده 135 قانون امور گمرکی رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند.
مشابها استناد به یادداشت 7-ب قسمت یازدهم و یادداشت های توضیحی ذیل شماره 6214 در خصوص طبقه بندی پارچه ها به صورت توپ با باریکه هایی از نخ های نبافته در فواصل معین که فقط با بریدن ساده این نخ ها به اشیای ریشه دار مشمول شماره 6214 تبدیل می گردند، صادق بوده که موضوع قبلا طی بخشنامه شماره 96/67195 مورخ 95/4/13 ابلاغ گردیده و مجداد بر اجرای مفاد آن تاکید می گردد.
مسئولیت حسن اجرای بخشنامه های صادره بر عهده مدیر محترم آن گمرک خواهد بود.
خداکرم اسکندری
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه