شمش های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یافولاد

بند ز از یادداشتهای فصل ۷۲ :
محصولاتی هستند که به صورت ناهمواری به شکل شمش بدون زوائد، یا به شکل لخته ( Pig) ریخته گری شده و دارای نقایص آشکاری در سطح می باشند و از لحاظ ترکیب شیمیایی با تعاریف چدن خام، چدن اشپیگل یا آلیاژهای آهن (فروآلیاژها) تطبیق نمی کنند.