شناسه ملی اشخاص حقوقی

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

تعریف :

شناسه حقوقی عددی که توسط سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده میشود. این کد به استناد آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی صادر می شود.

سازمانهای ثبت کننده شناسه حقوقی :

۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۳- اتاق بازرگانی و صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران ۴- وزارت کشور، شهرداری ها و دهیاری ها ۵- سازمان اوقاف و امور خیریه – یقعه ۶-سازمان اوقاف و امور خیریه – موقوفات ۷- حوزه علمیه

متن آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی

هیات وزیران در جلسه مورخ ١٣٨٧/۶/١٠ بنا به پیشنهاد شماره ١٠٠/١۴٧۴۴۴ مورخ ١٣٨۶/١١/٢۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران آیـیننامـه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی

ماده ١– تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد:
الف- شخص حقوقی: هر شخصی یا تشکلی که به موجب قوانین و مقررات، شـخص حقـوقی تلقی میشود.
ب- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
پ- سازمان ثبتکننده: هر وزارتخانه، سازمان یا مرجعی دیگر که مطـابق قـوانین و مقـررات مسئولیت ثبت شخص حقوقی را دارد.
ت- نشانی دفتر مرکزی: آخرین نشانی دفتر مرکزی (اقامتگـاه قـانونی) شـخص حقـوقی کـه حسب مورد به سازمان ثبتکننده اعلام میشود و مطابق قوانین میتوان به آن استناد کرد و با کدپستی اختصاص یافته، قابل شناسایی است.
ث- پایگاه: پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی.
ج- شناسه ملی: عددی که توسط پایگاه تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده میشود.
چ- دستگاههای اجرایی: تمامی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ح- کارت: کارت شناسایی ملی شخص حقوقی که برای شخص حقوقی براساس نمونه مندرج در پایگاه توسط سازمان ثبتکننده صادر میشود و حداقل حاوی نام، شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) شخص حقوقی و تاریخ صـدور و مـدت اعتبـار و نیـز مهـر و امضای مجاز سازمان ثبتکننده میباشد.

ماده ٢- تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سـازمانهـای ثبـتکننـده، فـرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سـازمان ثبـت کننـده اعلام میشود، به سازمانهای یادشده ارائه نمایند.
تبصره ١- در مواردی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، ایجاد و یا ثبت شـخص حقـوقی موکول به صدور مجوز دستگاههای اجرایی باشد، باید مجوزهـای یـاد شـده ضـمیمه مدارک و اسناد موضوع این ماده شود و در پایگاه اختصاصی سازمانهای ثبـت کننـده امکان ورود اطلاعات مرجع قانونی ایجاد شخص حقوقی و یا صدور مجـوز ایجـاد آن فراهم و اطلاعات مربوط درج گردد.
تبصره٢- درمواردی که مرجع ثبت شخص حقوقی در قوانین و مقررات تعیین نشده اسـت،
سازمان مسئولیت ثبت آن را به عهده خواهد داشت و تا زمانی که دیگر سازمانهـای ثبتکننده به تشخیص هیات موضوع ماده (١۶) این آییننامه شرایط نرم افزاری ورود اطلاعات یاد شده را در پایگاه فراهم ننموده باشند، ثبت در پایگاه با اخذ مدارک مـورد نیاز از سازمان ثبت کننده توسط سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده ٣- سازمانهای ثبتکننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص
حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیلدهنده شخص حقـوقی را در پایگـاه اختصاصی خود ایجاد کنند به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شخص حقـوقی منـوط بـه درج شماره ها شناسه یاد شده گردد.

ماده ۴- سازمان ثبتکننده پس از اختصاص شناسه ملی در پایگاه باید کـارت شـخص حقـوقی را صادر و از طریق دفاتر پستی تحویل نماید.

تبصره ١- هیچ یک از پایگاههای اختصاصی سازمانهای ثبتکننده و نیز بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی مجاز نیستند شناسه ملی را برای شخص حقوقی دیگر استفاده کنند یـا اختصاص دهند.
تبصره ٢- مدت اعتبار کارت شخص حقوقی حسب مورد توسط هیات موضوع ماده (١۶) این آیین نامه تعیین و به سازمانهای ثبتکننده و سازمان اعلام میشود تا در کارت و پایگاه درج شود.

ماده ۵- شخص حقوقی دارنده کارت مکلف است با تغییر هریک از اقلام اطلاعاتی مندرج در کـارت یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و نیز پایان مدت اعتبار کـارت، مراتـب را بـا ارائـه اسناد و مدارک به سازمان ثبت کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعویض کـارت و یـا اصلاح اطلاعات پایگاه مربوط اقدام گردد.
تبصره- تمامی دستگاههای موضوع ماده (٢) این آییننامه و تبـصرههـای آن نیـز موظفنـد هرگونه تغییر اطلاعات پایگاه را که با تایید یا تسجیل آنان انجام یافته اسـت، همـراه مدارک مربوط به سازمان ثبت کننده اعلام نمایند.

ماده ۶- تمامی دستگاههای اجرایی موظفند، پایگاه اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند کـه هـر شخص حقوقی با شناسه ملی و کدپستی نشانی آخرین دفتر مرکزی (اقامتگـاه قـانونی)، در سیستم اختصاصی مربوط شناخته شود.

ماده ٧- سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به راه اندازی پایگـاه اقدام نماید.
تبصره- سازمانهای ثبتکننده نیز باید پایگاه اختصاصی خود را طبق برنامه زمانی که هیات موضوع ماده (١۶) این آییننامه تعیین مینماید، ایجاد و راه اندازی نمایند.
ماده ٨- مشخصات اشخاص حقوقی به نحوی که هیات موضوع ماده (١۶) ایـن آیـین نامـه تعیـین میکند به ترتیب زیر در پایگاه ثبت و شناسه ملی به آنها اختصاص داده میشود:
الف- درمورد اشخاص حقوقی که مطابق قوانین، مرجع خاصی برای ثبت آنها در نظر گرفته شده است، سازمان ثبتکننده مسئول ورود و به هنگام نگاه داشتن اطلاعات یاد شـده است.
ب- درمورد سایر اشخاص حقوقی و نیز قسمت اخیر تبصره (٢) مـاده (٣) ایـن آیـیننامـه مسئولیت ورود و به هنگام نگاهداشتن اطلاعات با سازمان خواهد بود.
تبصره- در مواردی که در تشخیص مرجع ثبتکننده قانونی اختلاف نظر باشد، موضـوع در هیات ماده (١۶) این آییننامه بررسی خواهد شد.

ماده ٩- پایگاه، مرجع اختصاصی اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی است.

ماده ١٠- سازمان موظف است امکان دسترسی پایگاههای اختصاصی دستگاههـای اجرایـی و نیـز دسترسی عمومی را به اطلاعات پایگاه از طریق پایانه و محیط های مغناطیسی و یا براساس سایر روشها در حدودی که در چارچوب قوانین و مقررات به تاییـد هیـات مـاده (١۶) ایـن آییننامه میرسد، ایجاد نماید و ترتیبی فراهم نماید که کلیه استعلام ها و نیز عملیـات ثبـت اطلاعات در پایگاه به صورت مکانیزه انجام شود.

ماده ١١- تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند پس از اعلام هیات ماده (١۶) این آییننامه، نـسبت به درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدپستی دفتر مرکزی (اقامتگـاه قـانونی) در هرگونـه کارت، مجوز و یا گواهی فعالیت اعم از کارت شناسایی اداری و صنفی و غیره اقدام و از ارائه هرگونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقـصه بـرای اشـخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری کنند.

ماده ١٢- تمامی دستگاههای اجرایی موظفند پس از اعلام هیات ماده (١۶) این آییننامه نسبت بـه اصلاح و تکمیل مشخصات اشخاص حقوقی موجود در بانکهـای اطلاعـاتی خـود اقـدام و شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدپستی اقامتگاه قانونی آنان را از طریـق پایگـاه اخـذ و در سیستمهای خود ثبت نمایند.

ماده ١٣- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهـور موظـف اسـت بودجـه لازم بـرای اجرای این آییننامه را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی نماید.

ماده ١۴- تمامی اشخاص حقوقی پس از اعلام هیات ماده (١۶) ایـن آیـیننامـه موظفنـد بـر روی هرگونه کارت، سـربرگ اوراق تبلیغـاتی، پروانـه، گـواهی هـای صـادر شـده، اوراق مـالی و حسابداری (به ویژه فاکتورهای فروش) و موارد مـشابه آن، شناسـه ملـی و کدپـستی دفتـر مرکزی (اقامتگاه قانونی) خود را قید نمایند.

ماده ١۵- واحدهای تابع سازمان از جمله دفترخانههای اسناد رسمی، بنگاههـای معـاملاتی و سـایر واحدهای ذیربط موظفاند پس از اعلام هیات ماده (١۶) این آیـیننامـه در هنگـام تنظـیم اسناد درصورتی که هریک از متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام نمایند.

ماده ١۶- به منظور برنامهریزی و تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارت بـر اجـرای ایـن آییننامه، هیاتی مرکب از نمایندگام تامالاختیار سازمان ثبت اسناد و امـلاک کـشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبـردی رئـیس جمهور و به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سـرمایه انـسانی رئـیس جمهـور تـشکیل میشود.
تبصره ١- دبیرخانه هیات در معاونت توسعه مـدیریت و سـرمایه انـسانی رئـیس جمهـور خواهد بود.
تبصره ٢- هیات حسب مورد از نمایندگان تمام الاختیار سایر دستگاههای ذیربـط بـا حـق رای دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصره ٣- هیات باید به گونهای برنامهریزی نماید که حداکثر ظرف هجده ماه از ابلاغ ایـن آییننامه تمامی تکالیف مقرر در آن اجرا شود.

ماده ١٧- هیات موضوع ماده (١۶) این آییننامه موظف است هر سه ماه یک بـار گـزارش عملکـرد این آییننامه را به هیات وزیران ارائه نماید. گزارش مزبور باید به صورت صـریح و روشـن عملکرد دستگاهها و مدیران را در اجرای این آییننامه مشخص سازد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور