دقت در انجام تشریفات صادرات قارچ ترافل (قارچهای دنبلان) اظهارشده تحت عنوان سیب زمینی

شماره: 344/1397811 تاریخ 97/11/13
گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه شماره 6106‏/504‏/97 مورخ 25‏/10‏/97 دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال می گردد. با توجه تشابه ظاهری سیب زمینی با قارچ ترافل (قارچ های دنبلان) که صدور آن منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی میباشد،
دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا در زمان انجام تشریفات گمرکی محموله های صادراتی اظهارشده تحت عنوان «سیب زمینی»، بمنظور جلوگیری از خروج احتمالی «قارچ ترافل» (قارچ های دنبلان) تحت عنوان «سیب زمینی»، دقت لازم مبذول دارند.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
دفتر صادرات گمرک ایران