صحت و بلامانع بودن پذیرش احکام معافیت حقوق ورودی

بسمه تعالی

247493/203109/774/73/545
17/12/1392

گمرک…….

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 60/23284-17/10/92 مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت درخصوص صحت و بلامانع بودن پذیرش احکام معافیت حقوق ورودی موضوع بند غ ماده 119 ق.ا.گ صادره به صورت الکترونیکی و براساس کد پیگیری 14 رقمی بدون درج مهر و امضاء که قابل مشاهده در سامانه ثبت مجوزها می باشند جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.شایان ذکر است تاریخ قطع مرور زمان جهت احکام صادره، تاریخ ثبت آن در سامانه ثبت مجوزها خواهد بود.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه