صدور بیجک و بیجک بین و اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی

شماره : 63979
تاریخ : 1401/01/22

کلیه گمرکات اجرایی

با عنایت به اینکه جهت «اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی» در گمرکات مقصد، در صورتی که « مانده در درب خروج گمرک مبدأ» وجود داشته باشد، اعلام وصول نهایی مقدور نمی‏باشد و جهت اصلاح نیاز به بازگردانی کلیه بیجکها می باشد، لذا شایسته است گمرکات مبدأ صادرات، در زمان ارسال کالا به گمرکات مرزی و صدور بیجک بین، از تطابق تعداد نگله های اظهارنامه با میزان مندرج در بیجکها اطمینان حاصل نمایند تا بعد از صدور تمامی بیجک های اظهارنامه، «تعداد مانده» در گمرک مبدا وجود نداشته باشد. ضمناً با توجه به این که برای مسیرهای زرد و سبز، تشریفات خروج از گمرک مبدأ، توسط اظهارکننده و در سامانه Epl صورت می گیرد، لذا نحوه اقدام، به ذینفعان نیز به نحو مقتضی اعلام گردد.

دفتر صادرات گمرک ایران