صدور مهر خروج دانشجویان

مهر خروج دانشجویی تنها برای دانشجویان بورسیه دولت جمهوری اسلامی ایران شاغل به تحصیل در خارج از کشور و همچنین دانشجویانی صادر می شود که با مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از تسهیلات دانشجویی برخوردار شوند.
– مدارک لازم:

  • اصل گذرنامه معتبر متقاضی
  • اصل و یک نسخه تصویر اقامت معتبر دانشجویی

پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج دانشجویی ( فرم شمارخ 502)
توضیحات:

  • حداکثر مدت توقف دارنده مهر خروج دانشجویی در ایران سه ماه است.
  • در صورتی که دارنده مهر خروج مکرر به هر دلیلی نتواند قبل از مدت سه ماه از ایران خارج شود، می‌بایست جهت کسب مجوز خروج یکبار به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه نماید.
  • مأمور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک مورد اشاره، بر اساس مقررات نسبت به درج مهر خروج دانشجویی در گذرنامه اقدام خواهد نمود.
  • چنان‌چه مشخصات همسر و فرزندان (زیر 18 سال) دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج باشد، می‌بایست تعداد همراهان در مهر خروج مکرر صادره درج شده باشد.
  • مهر خروج صادره می‌بایست دارای امضای مأمور کنسولی و مهر نمایندگی محل صدور باشد.
  • مهر خروج صادره همانند دیگر مشخصات مندرج در گذرنامه نباید دارای خط خوردگی، لاک گرفتگی یا هر اشکال دیگری باشد.