صدور و بارگذاری مجوز اظهارنامه های ورود موقت در سامانه EPL

شماره 1401/749171
تاریخ 1401/05/31

پیرو بخشنامه شماره 430858 /97 /169 مورخ 16 /04 /97 و بخشنامه های مرتبط بعدی و در راستای تسهیل امور واحدهای تولیدی و صادراتی و کاهش مکاتبات غیرضروری و در راستای سیاست های گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت تسهیل و توسعه تجارت، بدینوسیله مهلت مجوزهای ورود موقت برای پردازش (ماده 51 قانون امور گمرکی) صادره موضوع ماده 7 شیوه نامه ابلاغ شده طی بخشنامه صدرالاشاره که توسط ستادهای نظارت یا گمرکات مراکز استانها و از این تاریخ به بعد صادر می گردد از چهار ماه به شش ماه جهت ترخیص کالا تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی افزایش می یابد و این مهلت پس از درخواست صاحب کالا و بررسی توسط گمرک صادرکننده مجوز حداکثر برای دو ماه دیگر از تاریخ انقضاء قبلی قابل تمدید خواهد بود. بدیهی است تمدید مجوزهای صادره قبلی در قالب دو مهلت دو ماهه و تا سقف هشت ماه از تاریخ صدور مجوز بعد از درخواست صاحب کالا قابلیت اقدام خواهد داشت. در پایان اعلام میدارد این بخشنامه صرفاً در گمرکاتی که حسب شیوه نامه موضوع بخشنامه صدر الاشاره، مجاز به صدور و بارگذاری مجوز ورود موقت در سامانه EPL می باشند قابل اقدام بوده و برای سایر گمرکات جنبه آگاهی و توجه به موضوع هنگام بررسی اظهارنامه های ورود موقت مربوطه و نیز اطلاع رسانی به صاحبان کالا خواهد داشت.

علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات