صدور کارت شناسایی برای کارمندان ترخیص اعم از کارمندان کارگزار گمرکی ، اشخاص حقوقی ، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی

بخشنامه 205 سال 1401 گمرک ایران

شماره 1401/990823 تاریخ 1401/07/11

کلیه گمرکات اجرایی
با توجه به نامه شماره 27/20338ج/51/1/513 مورخ 1401/06/15 دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و نظر به اینکه مقرر است برای کارمندان ترخیص ( اعم از کارمندان کارگزار ، اشخاص حقوقی ، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ) به منظور
دریافت هر نوع خدمتی از گمرک و شرکت کنندگان در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی کارت شناسائی صادر گردد.لذا خواهشمند است دستور فرمائید مشخصات کامل خدمت گیرندگان از آن گمرک ( کارمندان ترخیص ) را
احصاء ، جمع آوری و به دفتربازرسی و مدیریت عملکرد با قید فوریت ارسال نمایند.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات