ضوابط صدور خروج موقت برای کامیون های با عمر بالای ۲۵ سال ساخت

۲۸۱۴۱/۲۱
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۷۴۹/۲۱۰/۹۳مورخ ۲۱/۱۰/۹۳ دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۱۳۸۷۸۴/۸مورخ ۷/۱۰/۹۳معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی باضمائم مربوطه درخصوص ضوابط صدور خروج موقت برای کامیونهای با عمربالای ۲۵ سال ساخت ارسال واعلام میدارد:
براساس تصمیمات جلسه مورخ ۱۸/۹/۹۳کارگروه شناسایی وصیانت ازخودروهای تاریخی (کلاسیک ) موضوع مصوبه مورخ ۲۹/۱/۸۹هیأت محترم وزیران ( مذکور درمفاد بخشنامه ردیف ۱۵۳سال ۹۰ مبنی برلزوم اخذ مجوز برای خروج موقت خودروهای تاریخی یا کلاسیک ) ؛ انجام تشریفات خروج موقت انواع کامیون وکامیونت با عمر بالای ۲۵ سال ساخت نیز منوط به کسب مجوز ازدبیرخانه کارگروه مذکور می باشد.
خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه ردیف ۲۳۸سال ۹۲ پس ازاحراز مالکیت وسیله نقلیه واخذ مدارک مالکیت وتعیین وضعیت بدهی (دررهن بانک یا لیزینگی بودن ) نسبت به تنظیم اظهارنامه خروج موقت مربوطه اقدام نمایند .
شایسته است دستورفرماییدوفق دستور العمل ۳۲۲۷۹۵/۸۲۲/۴/۵۱ مورخ ۲۸/۱۱/۸۵مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.