ضوابط صدور فرآورده های نفتی برای شرکت توان شیمی طوس پویا

کلیه گمرکات اجرایی کشور
موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی برای شرکت توان شیمی طوس پویا
باسلام و احترام،
با عنایت به تعداد 2 فقره اعلام جرم به شماره های 9389و 9391 مربوط به شماره کوتاژهای 28853 و 29159 گمرک ماهیرود متعلق به شرکت توان شیمی طوس پویا اعلام می دارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17‏‏‏‏/3‏‏‏‏/91 خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد. لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفاً در گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز نافذ بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات صرفاً جهت آگاهی میباشد.