ضوابط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی

107450/ه59267ت

تاریخ 1401/06/19

هیئت وزیران در جلسه 1401//14 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصدهزار (100000) دلار به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تایید و اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.
تبصره – تصویب نامه شماره 43772/ت56081ه مورخ 1398/4/15 لغو می شود.

2- در بند ج ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ه27032ت/32556 مورخ 1381/7/23 و اصطلاحات بعدی آنف عبارت ” سه ساله” به عبارت “پنج ساله ” اصلاح می شود.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملکف است، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمانه برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ایلاغ این تصویب نامه، دستور العمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری از جمله بانک های آف شور (برون مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده گذاری ارزی و سرمایه گذاری ابلاغ نماید.

4- به عنوان بهره مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیرایرانی، این افراد در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثنا تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده 982 قانون مدنی برخوردار می شوند.
تبصره 1: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، معیارهای تشخیص نخبگی را جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.
تبصره 2- کمیسیون مربوط در وزارت کشور در خصوص بهره مندی افراد غیرایرانی از این امتیازات تصمیم گیی می نماید.
تبصره 3: استانداران می توانند افرادی را که دارای شرایط نخبگی موضوع این بند تشخیص می دهند برای بهره مندی از امتیازات شهروندی به وزارت کشور معرفی نمایند.

دانلود تصویب نامه

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور