ضوابط واردات مواد شیمیایی فصل ۳۸ و شیشه آلات آزمایشگاهی فصل ۷۰

شماره : ۹۴/۲۱۰/۱۸۲۰۷ …………… تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ دانلود بخشنامه

جناب آقای عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

با سلام

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۶۴/۴۱۳۲/د مورخ ۹۴/۰۳/۱۶ سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آگاهی می رساند، واردات مواد شیمیایی فصل ۳۸ به جز ردیف های ۳۸۲۲۰۰۰۰، ۳۸۲۱۰۰۰۰ همچنین شیشه آلات آزمایشگاهی فصل ۷۰ به جزء ردیف های ۷۰۱۷۱۰۱۰، ۷۰۱۷۱۰۲۰، ۷۰۱۷۲۰۱۰، ۷۰۱۷۲۰۲۰، ۷۰۱۷۹۰۱۰، ۷۰۱۷۹۰۲۰ نیازی به اخذ مجوز تجهیزات پزشکی از سازمان فوق الذکر ندارند.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران