عدم شمول اسانس مورد مصرف در دخانیات به مقررات ماده ۱۶ قانون نظارت بر مواد خوراکی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه عدم شمول اسانس مورد مصرف در دخانیات به مقررات ماده ۱۶ قانون نظارت بر مواد خوراکی و…. (خرداد ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۱۳۲۹۶
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
سایر واردات- دخانیات