عدم شمول فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت

شماره 1401/1032217
تاریخ 1401/07/20
بخشنامه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 151/1401/754995 مورخ 1401/05/31 در خصوص ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند پ ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست تصویر نامه شماره 305//1634 مورخ 1401/06/27 دفتر
بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر :

« سایر فرآوردههای آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فرکننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید، مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت نمیباشند»، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال میگردد.

– شایان ذکر است کالاهایی که مشمول نرخ ٣۶% مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند(پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، با رعایت سایر مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های این دفتر درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، مشمول نرخ نه درصد 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون یادشده بوده و مستثنی بودن کالا از فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به مفهوم معافیت از پرداخت مالیات برارزش افزوده نمیباشد.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات
دانلود بخشنامه