فصل ۷۲ | چدن، آهن و فولاد

یادداشتها :
۱ ـ در این فصل، و در مورد یادداشت‌های (د)، (هـ) و (و)،‌ در تمام نمانکلاتور، برای اصطلاحات زیر این معانی در نظر گرفته می‌شوند؛
الف ـ ‌چدن خام (Pig-Iron)
ب ـ چدن اشپیگل (Spiegeleisen)
ج ـ‌آلیاژهای آهن (Ferro-Alloys)
د ـ فولاد (Steel)
هـ ـ فولاد زنگ‌نزن (Stainless Steel)
و ـ سایر فولادهای ممزوج (Alloy steel)
ز ـ شمش‌های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یافولاد
ح ـ دانه‌های کوچک (granules)
ط ـ محصولات نیمه تمام (Semi-finished products)
ی ـ محصولات تخت – نورد‌شده
ک ـ میله‌ها (Bars and Rods)، گرم نورد شده، به صورت طومارهای (Coils) نامنظم پیچیده ‌شده
ل ـ سایر میله‌ها (Bars and rods)
م ـ‌ پروفیل (Profiles)
ن ـ مفتول (Wire)
س ـ میلهای توخالی برای حفاری (Hollow drill bars and rods)

۲ ـ فلزات آهنی (Ferrous metals) دارای روکش از یک فلز آهنی دیگر تابع رژیم آن فلز آهنی که از حیث وزن برتری دارد، خواهد بود.

۳ ـ محصولات از آهن یا از فولاد که به طریق  الکترولیز، با ریخته‌گری تحت فشار یا با تفته کردن (Sintering) به دست می‌آیند، برحسب شکل، ترکیب و صورت ظاهر در شماره‌های مربوط به محصولات مشابه‌ گرم ـ نورد شده این فصل طبقه‌بندی می‌شوند.

یادداشتهای شماره های فرعی :
۱- در این فصل برای اصطلاحات زیر این معانی در نظر گرفته شده اند :
الف – چدن‌های خام ممزوج (Alloy pig iron)
ب ـ فولادهای غیرممزوج تراشکاری (Non-alloy free-cutting steel)
ج ـ فولادهای سیلیسیوم‌دار موسوم به «مغناطیسی»(Silicon-electrical Steel)
د ـ فولادهای تندبر (High speed steel)
هـ ـ فولادهای سیلیکو ـ منگنز (Silico-manganese steel)
۲ ـ طبقه‌بندی آلیاژهای آهن (Ferro-alloys) در شماره‌های فرعی شماره ۷۲۰۲ تابع قاعده زیر می‌باشند:

یک آلیاژ آهن وقتی به عنوان آلیاژ دو فلزی تلقی و در شماره‌فرعی مربوطه (چنانچه وجود داشته باشد) طبقه‌بندی می‌شود که فقط مقدار یکی از عناصر آلیاژ از حداقل درصد مذکور در یادداشت ۱ ـ ج این فصل بیشتر باشد؛ با همین قیاس به ترتیب وقتی به عنوان آلیاژ سه فلزی یا چهار فلزی تلقی می‌شود که دو یا سه عنصر آلیاژ تعدادشان از حداقل درصد مندرج در یادداشت مذکور بیشتر باشد.
در اجرای این قاعده، عناصری که بخصوص در یادداشت ۱ – ج این فصل ذکر نشده و تحت پوشش اصطلاح «سایر عناصر» قرار می‌گیرند، باید مقدار هر یک از آنها بیشتر از ۱۰ درصد وزنی باشد.