فصل 11 – محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

یادداشت‌ها.
1 ـ مشمول این فصل نمی‌شود:
الف ـ مالت بو داده، آماده شده برای مصرف به عنوان بدل قهوه (شماره‌های 01 09 یا 01 21 بر حسب مورد)؛
ب ـ آرد، بلغور، زبره یا نشاسته و فکول‌های آماده شده مشمول شماره 01 19؛
ج ـ کورن فلیکز (Corn flakes) و سایر محصولات مشمول شماره 04 19؛
د ـ سبزیجات آماده شده یا محفوظ شده (Conserve) مشمول شماره‌های 01 20؛ 04 20 یا
05 20؛
هـ ـ محصولات دارویی فصل 30؛ یا
و ـ نشاسته و فکول دارای خاصیت فرآورده‌های عطر سازی یا پاکیزگی (Toilet) یا آرایشی (فصل 33)
2 ـ الف ـ محصولات حاصل از آسیاب‌کردن غلات مندرج در جدول ذیل این فصل اگر از حیث وزن محصول خشک با هم حاوی مواد زیر باشد مشمول این فصل می‌شوند:
اول ـ مقدار نشاسته (تعیین شده طبق روش پلاریمتریک اصلاح شده اورس Ewers) بیشتر از میزان معین شده در ستون (2) باشد؛ و
دوم ـ مقدار خاکستر (پس از کسر هر نوع مواد معدنی افزوده شده) از میزان مشخص شده در ستون (3) بیشتر نباشد.
محصولاتی که واجد شرایط بالا نباشند در شماره 02 23 طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، جوانه غلات. به صورت کامل، پهن شده که به صورت فلس یا آسیاب شده در کلیه موارد در شماره 04 11 طبقه‌بندی می‌شود.
ب ـ محصولات ازاین نوع که طبق مقررات فوق مشمول این فصل باشند، وقتی در شماره‌های 01 11 یا 02 11 طبقه‌بندی می‌شوندکه میزان عبور آنها از الک توربافت فلزی که سوراخ چشمه‌های آن برحسب مورد منطبق با اندازه مذکور در ستون‌های
(4) یا (5) باشد، از حیث وزن، برابر یا بیشتر از میزانی باشد که در مقابل هر یک از غلات، معین شده است.
در غیر این صورت باید در شماره‌های 03 11 یا 04 11 طبقه‌بندی شوند.

نوع غله مقدار نشاسته مقدار خاکستر میزان عبور از الک یا سوراخ چشمه‌های:
(1) (2) (3) 315 میکرومتر
(میکرون)
(4)
500 میکرومتر
(میکرون)
(5)
گندم و چاودار 45% 5/2% 80% ـــ
جو 45% 3% 80% ـــ
جو دو سر 45% 5% 80% ـــ
ذرت و سورغوی دانه‌ای 45% 2% ـــ 90%
برنج 45% 6/1% 80% ـــ
گندم سیاه 45% 4% 80% ـــ

3 ـ بلغور (Groat) و زبره (Meal)، به مفهوم شماره 03  11 محصولاتی هستند که از خرد کردن دانه غلات به دست می‌آیند و حائز شرایط زیر می‌باشند؛
الف ـ محصولات از ذرت باید حداقل به نسبت 95 درصد از لحاظ وزن از الک تور بافت فلزی که سوراخ چشمه‌های آن 2 میلیمتر باشد عبور کند؛
ب ـ محصولات از سایر غلات باید حداقل به نسبت 95 درصد از لحاظ وزن از الک توربافت فلزی که سوراخ چشمه‌های آن 25/1 میلیمتر باشد، عبور کند.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 11
1ـ ورود و ترخیص موکول به رعایت ماده 16 قانون موادخوردنی و آشامیدنی و … مصوب 1346 می‌باشد.
2 ـ ورود نشاسته ذرت توسط واحدهای تولید‌کننده دارو به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

Chapter 11

Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten

Notes.

1. This Chapter does not cover:
(a) Roasted malt put up as coffee substitutes (heading 09.01 or 21.01);
(b) Prepared flours, groats, meals or starches of heading 19.01;
(c) Corn flakes or other products of heading 19.04;
(d) Vegetables, prepared or preserved, of heading 20.01, 20.04 or 20.05;
(e) Pharmaceutical products (Chapter 30); or
(f) Starches having the character of perfumery, cosmetic or toilet preparations (Chapter 33).

2. (A) Products from the milling of the cereals listed in the table below fall in this Chapter if they have, by weight on the dry product:
(a) a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method) exceeding that indicated in Column (2); and

(b) an ash content (after deduction of any added minerals) not exceeding that indicated in Column (3).
Otherwise, they fall in heading 23.02. However, germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, is always classified in heading 11.04.
(B) Products falling in this Chapter under the above provisions shall be classified in heading 11.01 or 11.02 if the percentage passing through a woven metal wire cloth sieve with the aperture indicated in Column (4) or (5) is not less, by weight, than that shown against the cereal concerned.
Otherwise, they fall in heading 11.03 or 11.04.

3. For the purposes of heading 11.03, the terms “groats” and “meal” mean products obtained by the fragmentation of cereal grains, of which:
(a) in the case of maize (corn) products, at least 95% by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 2 mm;
(b) in the case of other cereal products, at least 95% by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 1.25 mm.

Explanatory remarks to Chapter 11

1. Importation and clearance shall be subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages adopted in the year 1967 (1346).
2. Maize (corn) starch imported by medicine producing units is subject to the discretion of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.