فصل 13- انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

یادداشت.
1 ـ شماره 02 13 «بویژه» شامل عصاره شیرین بیان، عصاره بابونه گاوی، عصاره رازک، عصاره صبر زرد و تریاک می‌شود. برعکس، از این شماره مستثنی می‌شود:
الف ـ عصاره شیرین‌بیان‌که برحسب وزن بیش از ده درصد ساکاروز داشته باشد یا به شکل شیرینی عرضه شود (شماره 04 17)؛
ب ـ عصاره مالت (شماره 01 19)؛
ج ـ‌ عصاره‌های قهوه، چای یا ماته (شماره 01 21)؛
د ـ شیره و عصاره‌های نباتی که نوشابه‌های الکلی را تشکیل می‌دهند (فصل 22)؛
هـ ـ کافور طبیعی و گلیسریزین و سایر محصولات شماره‌های 14 29 یا 38 29؛
و ـ کنسانتره‌های کاه خشخاش حاوی حداقل 50 درصد وزنی از آلکالوئیدها (شماره ‌39 29)؛
ز ـ داروهای مشمول شماره 03 30 یا 04 30 و مواد معرف برای تعیین گروه‌های خون یا عوامل خون (شماره 06 30)؛
ح ـ عصاره‌های دباغی یا رنگرزی (شماره 01 32 یا 03 32)؛
ط ـ روغن‌های اسانسی، مایع یا غلیظ (Concrete) شبه رزین‌ها (Resinoides) و اولئورزین‌های استخراج شده همچنین آبهای مقطر خوشبو و محلولهای آبکی روغن‌‌های اسانسی و فرآورده‌های براساس موادمعطر از انواعی‌که برای ساخت نوشابه‌هامورد استفاده قرار می‌گیرند (فصل 33)؛ یا
ی ـ کائوچوی طبیعی ، بالاتا، گوتاپرکا، گوآیول (Guayule)، شیکل (Chicle)و انگم‌های طبیعی همانند (شماره 01 40).
مندرجات ذیل یادداشت فصل 13
1ـ ورود ـ حسب مورد ـ موکول به رعایت ماده 16 قانون نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 می‌باشد.
2 ـ ورود تریاک ممنوع می‌باشد. (ã)
3ـ ورود حشیش (عصاره شاهدانه) ممنوع است.
4 ـ واردات و صادرات عصاره، تنتوره رزین و روغن شاهدانه ممنوع است.
5 ـ واردات عصاره و خمیر کوکا (Coca Paste) ممنوع است.

Chapter 13
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

Notes.
1. Heading 13.02 applies, inter alia, to liquorice extract and extract of pyrethrum, extract of hops, extract of aloes and Opium.
The heading does not apply to:
(a) Liquorice extract containing more than 10% by weight of sucrose or put up as confectionery (heading 17.04);
(b) Malt extract (heading 19.01);
(c) Extracts of coffee, tea or maté (heading 21.01);
(d) Vegetable saps or extracts constituting alcoholic beverages (Chapter 22);
(e) Camphor, glycyrrhizin or other products of heading 29.14 or 29.38;
(f) Concentrates of poppy straw containing not less than 50% by weight of alkaloids (heading 29.39);
(g) Medicaments of heading 30.03 or 30.04 or blood-grouping reagents (heading 30.06);
(h) Tanning or dyeing extracts (heading 32.01 or 32.03);

(ij) Essential oils, concretes, absolutes, resinoids, extracted oleoresins, aqueous distillates or aqueous solutions of essential oils or preparations based on odoriferous substances of a kind used for the manufacture of beverages (Chapter 33); or
(k) Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle or similar natural gums (heading 40.01).

Explanatory remarks to Chapter 13

1. Importation is subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages adopted in 1967.
2. The importation of opium is prohibited. ()
3. The importation of hashish (cannabis extract) is prohibited.
4. The importation and exportation of resin tincture extract and hemp oil are prohibited.
5. The importation of coca extract and coca paste is prohibited.