فصل 16- فرآورده‌های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

یادداشت‌ها.
1 ـ این فصل شامل گوشت، احشاء، ماهی‌ها، قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات که به طریق مذکور در فصل 2 یا 3 یا شماره 04 05 آماده یا محفوظ شده‌اند، نمی‌شود.
2 ـ فرآورده‌های غذایی به شرطی مشمول این فصل می‌شوند که از لحاظ وزن بیش از 20 درصد حاوی سوسیس، سوسیسون، گوشت، احشاء، خون، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات یا ترکیبی از این محصولات باشند. در مواردی که این فرآورده‌ها حاوی دو یا چند محصول مذکور در فوق باشند در شماره‌ای از فصل 16 طبقه‌بندی می‌شوند که مربوط به محصولی است که از لحاظ وزن بر سایر محصولات تشکیل‌دهنده اولویت دارد. این مقررات در مورد محصولات پرشده (Stuffed) شماره 02 19 و فرآورده‌های شماره 03 21 یا
04 21 قابل اجرا نمی‌باشد.
یادداشت‌های شماره فرعی
1- به مفهوم شماره فرعی 10 1602 منظور از «فرآورده‌های هموژنیزه» فرآورده‌های گوشت، احشاء یا خون است که به دقت هموژنیزه شده و در بسته‌هایی که محتوی بیش از 250 گرم نباشند به عنوان غذا برای کودکان یا مصارف پرهیزی جهت خرده‌فروشی آماده شده باشند. در اجرای این تعریف از مواد مختلفی که به مقدار کم به عنوان چاشنی در تهیه یا برای حفظ یا به منظورهای دیگر به آن افزوده شده صرف‌نظر می‌شود. این فرآورده‌ها ممکن است حاوی مقدار کمی تکه‌های مرئی گوشت یا احشاء باشند. شماره فرعی 10 1602 بر تمام شماره‌های فرعی دیگر شماره 02 16 اولویت دارد.
2- ماهی‌ها و قشردارانی که در شماره‌های فرعی شماره‌های 04 16 یا 05 16 فقط تحت نام متداول خود ذکر شده‌اند، از همان گونه‌هایی هستند که در فصل 3 با همان نام ذکر گردیده‌اند.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 16
1ـ ورود فرآورده‌های مشمول این فصل از خون و حیوانات حرام گوشت ممنوع است.
2ـ ورود موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی مصوب 1350 و ماده 16 قانون نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی مصوب 1346 (حسب مورد) می‌باشد.
3ـ ورود محصولات مشمول ردیفهای 16024100 الی 16024900 ممنوع می‌باشد. (*)
4ـ ورود غذای رژیمی (چیکن میت) به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

Chapter 16

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates

Notes.
1. This Chapter does not cover meat, meat offal, fish, crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates, prepared or preserved by the processes specified in Chapter 2 or 3 or heading 05.04.
2. Food preparations fall in this Chapter provided that they contain more than 20 % by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates, or any combination thereof. In cases where the preparation contains two or more of the products mentioned above, it is classified in the heading of Chapter 16 corresponding to the component or components which predominate by weight. These provisions do not apply to the stuffed products of heading 19.02 or to the preparations of heading 21.03 or 21.04.

Subheading Notes.
1. For the purposes of subheading 1602.10, the expression “homogenized preparations” means preparations of meat, meat offal or blood, finely homogenized, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding 250 g. For the application of this definition no account is to be taken of small quantities of any ingredients which may have been added to the preparation for seasoning, preservation or other purposes. These preparations may contain a small quantity of visible pieces of meat or meat offal. This subheading takes precedence over all other subheadings of heading 16.02.
2. The fish and crustaceans specified in the subheadings of heading 16.04 or 16.05 under their common names only, are of the same species as those mentioned in Chapter 3 under the same name.

Explanatory remarks to Chapter 16

1. The entry of products covered in this chapter of blood and meat of religiously banned animals is prohibited.
2. The entry is subject to the observance of Article seven of the veterinary law enacted in 1971 or of Article 16 of the law on Foodstuffs and Beverages enacted in 1976, as the case may require.
3. The entry of products covered by headings 1602.4100 to 1602.4900 is prohibited. (*)
4. The importation of dietetic food (chicken meat) is permissible at the discretion of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.