فهرست ارقام گیاهی مجاز مبنی بر واردات بدون نیاز به اخذ مجوز از دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه فهرست ارقام گیاهی مجاز (زراعی- سبزی – صیفی ) مبنی بر واردات بدون نیاز به اخذ مجوز از دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی(اردیبهشت96)
تاریخ 96/2/3
شماره بخشنامه 96/210/4136
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه