فولادهای غیرممزوج تراشکاری|Non-alloy free-cutting steel

بند ب از یادداشتهای فرعی فصل ۷۲ :
عبارت‌اند از فولادهای غیرممزوج که از حیث وزن دارای یک یا چند عنصر به نسبت‌های زیر باشند:
– ۰٫۰۸ درصد یا بیشتر گوگرد
– ۰٫۱ درصد یا بیشتر سرب
– بیش از ۰٫۰۵ درصد سلنیوم
– بیش از ۰٫۰۱ درصد تلور
– بیش از ۰٫۰۵ درصد بیسموت