فولادهای تندبر | High speed steel

بند د از یادداشتهای فرعی فصل ۷۲ :
فولادهای ممزوجی هستند با یا بدون عناصر دیگر که حداقل دارای دو یا سه عنصر زیر باشند: مولیبدن، تنگستن و وانادیوم که مقدار کل آنها تواماً برابر یا بیشتر از ۷ درصد وزنی بوده و دارای ۰٫۶ درصد وزنی یا بیشتر کربن و ۳ لغایت ۶ درصد وزنی کروم باشند.