فولادهای سیلیسیوم‌ دار موسوم به مغناطیسی|Silicon-electrical Steel

بند ج از یادداشتهای فرعی فصل ۷۲

فولادهای ممزوجی هستند که از لحاظ وزن حداقل ۰٫۶ درصد و حداکثر ۶ درصد سیلیسیوم و حداکثر ۰٫۰۸ درصد کربن داشته باشند، این فولادها همچنین ممکن است حداکثر دارای یک درصد آلومینیوم بوده ولی فاقد هیچ عنصر دیگری به نسبتی که به آنها خصوصیت سایر فولادهای ممزوج را بدهد، باشند.