فولاد زنگ نزن Stainless Steel

بند ه از یادداشتهای توضیحی فصل ۷۲ :
فولادهای ممزوجی هستند ( Alloy steel ) که بر حسب وزن ۱٫۲ درصد یا کمتر کربن و ۱۰٫۵ درصد یا بیشتر کروم داشته و یا بدون عناصر دیگر باشند.