فولاد Steel

بند د یادداشتهای فصل ۷۲ :
موادی هستند آهنی غیر از آنهایی که مشمول شماره ( ۷۲۰۳ ) می باشند (به استتثنای از انواع فولاد تولید شده به شکل قطعات ریخته گری ) که قابلیت چکش خواری دارند و برحسب وزن دارای ٢ درصد یا کمتر کربن م یباشند. با این حال، فولادهای کرو مدار ممکن است به نسبت بالاتری کربن داشته باشند.