قواعد عمومی طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده H.S Code

tariff classificationما در این بخش قواعد جهانی طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده را که به پنج بخش تقسیم شده است را در ذیل می آوریم و هر کدام از این قواعد را به صورت مفصل تر بررسی و تفسیر خواهیم کرد .

پنج قاعده طبقه بندی کالا

قاعده اول

1- عناوین قسمت ها و فصل ها و بخش ها، دارای ارزشی جز شناساندن و تسهیل امر مراجعه نمی باشد، زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشت های مقدماتی قسمت ها و فصل ها و در قواعد زیر، تا آنجائیکه این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشت ها، مغایرت نداشته باشند، قانونا تائین گردیده اند.

( توضیحات کامل این قاعده )

قاعده دوم

الف) هر اشاره ای به یک شئی در شماره ای معین، شامل این شعی می شود حتی اگر به حالت غیر کامل(Incomplete) یا تمام نشده (Unfinished) باشد.

مشروط بر اینکه به همان حالت عرضه شده ، صفت و خاصیت اساسی شیئی کامل یا تمام شده را داشته باشد. این اشاره، همچنین شامل شیئی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند، هر چند که به صورت پیاده شده (Disassembled) یا سوار نشده (Unassembled) عرضه شوند نیز می شود.

ب ) هر اشاره ای به یک ماده در شماره ای معین شده است ، شامل آن ماده می شود خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی ترکیب شده(جورشده) با مواد دیگر.

همچنین هر اشاره ای به کالاهای ساخته شده از یک ماده معین، شامل آن کالاهایی می شود که تماما یا جزئا از این ماده تشکیل شده باشد. طبقه بندی کالاهای متشکل از بیش از یک ماده، باید طبق اصول بیان شده در قاعده 3 صورت گیرد.

( توضیحات کامل این قاعده )

قاعده سوم

در مواردی که خواه در اجرای مقررات قاعده 2(ب) یا به هر صورت دیگر، کالایی قابل طبقه بندی در دو یا چند شماره به نظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجام می گیرد:

الف) شماره ای که کالا را به صورت مشخص تری توصیف کند، بر شماره هایی که صورت عمومی تر را بیان می کند،مرجع خواهد بود. با این حال، چنانچه دو یا چند شماره هر کدام فقط به یک قسمت از مواد مشکله یا محصول مخلوط یا مرکب یا فقط به یک قسمت از اقلام درون یک مجموعه عرضه شده به صورت خرده فروشی اشاره کرده باشد،آن شماره ها در ارتباط با آن کالاها باید به صورت توصیف یکسان مدنظر قرار گیرد. حتی اگر یکی از آن شماره ها توصیف دقیق تر یا کاملتری از کالا کرده باشد.

(ب) کالاهای مخلوط، مرکب از مواد مختلف تشکیل شده و یا از بهم متصل کردن اجزاء متشکله گوناگون ساخته شده اند و کالاهایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی عرضه شده اند ولی طبقه بندی آنها با توجه به قاعده 3(الف) میسر نباشد، باید با توجه به ماده یا شیئی که صفت یا خاصیت اساسی خود را به آن کالا می دهد، طبقه بندی شوند. به شرط اینکه تشخیص این امر امکان پذیر باشد.

(ج) در مواردی که با توجه به قواعد 3(الف) و 3(ب) نتوان طبقه بندی کالایی را تعیین کرد آن کالا در شماره ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخرین شماره از بین آنهایی که به طور مساوی قابل اعتبار تشخیص داده شده است ، طبقه بندی می شود.

( توضیحات کامل این قاعده )

قاعده چهارم

کالایی را که نتوان طبق قواعد مذکور طبقه بندی کرد باید در شماره مربوط به کالایی که بیشترین شباهت را به آن دارد، طبقه بندی کرد.

( توضیحات کامل این قاعده )

قاعده پنجم

علاوه بر مقررات پیش گفته، قواعد زیر درمورد کالاهای آتی الذکر اجرا می شود.

الف) جلد برای دوربین عکاسی،برای آلات موسیقی،برای اسلحه،برای آلات رسامی، برای گردن بند و محفظه های همانند که به خصوص برای جا دادن شیئی معین یا یک مجموعه کالا ساخته شده و داری قابلیت استعمال طولانی بوده و با اشیایی که برای آنها در نظر گرفته شده عرضه می شوند، با این اشیاء طبقه بندی می شوند. در صورتی که از نوعی باشد که معمولا با آنها فروخته می شوند، با این حالا، این قاعده در مورد محفظه هایی که صفت و خاصیت اساسی خود را به مجموع(ظرف و مظروف) می بخشند، قابل اجراء نمی باشد.

ب) با رعایت مقررات قاعده 5(الف) مذکور در فوق لوازم بسته بندی و محفظه های بسته بندی عرضه شده همراه با کالاهایی درون آنها، چنانچه از نوعی باشند که معمولا برای بسته بندی این قبیل کالاها مصرف می شوند، همراه با کالاها طبقه بندی می شوند، با این حال، در صورتی که این گونه لوازم بسته بندی یا محفظه های بسته بندی به وضوح، قابل استفاده مکرر باشد، این قاعده الزام آور نیست.

( توضیحات کامل این قاعده )

 قاعده ششم 

طبقه بندی کالاها در شماره های فرعی یک شماره، به مفهوم قانونی، باید بر طبق متن شماره های فرعی و یادداشتهای شماره های فرعی مربوطه و همچنین، با انجام تغییرات لازم، طبق قواعد فوق انجام گیرد، با این شرط که فقط شماره های فرعی هم سطح مورد مقایسه قرار گیرند. به مفهوم این قاعده، یادداشتهای قسمت ها و فصل های مربوطه نیز جز در مواردی که متن آنها به گونه دیگری مقرر کرده است، قابل اجرا می باشند.

( توضیحات کامل این قاعده )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.