قوانین و مقررات ترخیص کالاهای اولویت دهم

بسمه تعالی

228927/228181/113/73/516
23/11/1392

ستاد نظارت گمرکات استان …………………./اداره کل گمرک ……………….
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ27/6/92 بپیوست تصویر نامه شماره 46192/210/92 مورخ 20/11/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر تصویب نامه شماره 173966/ت49851ﻫ مورخ 20/11/92 هیأت محترم وزیران ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت شرایط ذیل و سایر مقررات ارسال و اعلام میدارد :
1-ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) با ارز متقاضی و پرداخت حقوق گمرکی (4درصد) و دو برابر سود بازرگانی مجاز است .
2-با توجه به بند الف مصوبه فوق الذکر ثبت سفارش و ورود خودروهای (2500) سی سی و بالاتر مجاز نمی باشد.
3-کلیه وارد کنندگانی که دارای ثبت سفارشات معتبر که از محل ارز متقاضی سایر اولویت های کالایی بوده که ردیف تعرفه آنها دراولویت دهم ( براساس نظریه استنباطی آن گمرک) طبقه بندی می گردند نیازی به صدورثبت سفارش جایگزین و اصلاحیه ثبت سفارش نبوده با پرداخت حقوق گمرکی (4درصد) و دوبرابرسود بازرگانی مندرج درجدول اول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری و سایر هزینه ها مالیات ها و عوارض با رعایت کامل سایر مقررات قابل ترخیص می باشد .
4-ترخیص کالاهای اولویت دهم از محل بند 1،4 و6 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ،بند 9 اساسنامه شرکت نفت ، تضامین ورود موقت، خودروهای 2500سی سی و بالاتر از محل مصوبات خاص هیات وزیران و سایر کالاهای اولویت دهم صرفا با پرداخت حقوق گمرکی (4درصد) و دوبرابرسود بازرگانی امکانپذیر است.
5-تنظیم اظهارنامه های کالای متروکه جهت ارسال به سازمان اموال تملیکی دارای اولویت دهم با اعمال حقوق گمرکی (4درصد) و دو برابرسود بازرگانی با رعایت کامل سایر مقررات اقدام گردد.
علی معقولی
معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

516-2

516-1