لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین آلات چاپ مستعمل

بسمه تعالی
۲۵۲۵۵/۲۶۰۱۱۶/۱۰۹/۱۶۱/۷۳/۵۶
۱۷/۰۲/۱۳۹۱
به :گمرک …….
از :دفتر واردات
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۲۶۲۲۰۰/۶۰ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین آلات چاپ و سایر دستگاههای مرتبط با فعالیت صنعت چاپ از محل بند ۲ ماده ۴۲ آ.ا.ق.م.ص.و ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات