لغو اخذ گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات وارده خطوط تولید

بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی :
ادارات کل امور مالیاتی

شماره : ص/230/8405
تاریخ : 1401/04/28

با عنایت به نامه شماره د/200/18053 مورخ 1401/03/29 رئیس کل محترم سازمان متبوع و در اجرای مصوبه مراجع قانونی ذیربط و مسئولیت گمرک جمهوری اسلامی ایران برای دریافت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سر رسید تعیین شده ( تا پایان مالی)، ادارات کل امور مالیاتی در طی مدت اعتبار این مصوبه مجاز به دریافت چک برای ترخیص ماشین آلات خطوط تولید نمی باشند.

محمد تقی پاکدامن
معاون درآمدهای مالیاتی

لغو اخذ گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات وارده خطوط تولید