لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل موضوع بند 3 ماده 42 آیین نامه مقررات صادرات و واردات

339/97/1354805
1397/11/03
ناظرین محترم
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی کشور
به پیوست تصویر نامه شماره 60/255371 مورخ 97/10/3 دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل موضوع بند 3 ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از شمول اخذ استاندارد اجباری ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد نامه پیوست، در هنگام ترخیص کالای مستعمل یاد شده، با رعایت کامل مقررات، تاییدیه و اخذ مجوز در هر مورد از سازمان ملی استاندارد اخذ کردد.
علی معقول
مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
متن بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران
60/255371
تاریخ 1397/10/3
جناب آقای معقولی
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران
احتراما حسب تصمیم بند 1 صورتجسله مورخ 1397/9/18 کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عطف به نامه شماره 1026742/97 مورخ 1397/8/26 آن دفتر، به اطلاع می رساند :
در راستای اجرای بند 3 ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 1395/7/11 کمیته موصوف و بخشنامه 95/210/44253 مورخ 1395/7/17 مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری ملغی می گردد.
لذا مانعی برای ثبت سفارش کالاهای مستعمل بازسازی شده مشمول استاندارد اجباری (در صورت تایید کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) وجود ندارد و ترخیص آنها منوط به تایید سازمان ملی استاندارد می باشد.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ فرمایید
سید مهدی نیازی
سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات