لغو ممنوعیت صادرات نخ از پشم دباغی شده

شماره: 482429 تاریخ: 1401/04/08
کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 1342339‏/97‏/333 مورخ 01‏/11‏/97 موضوع ممنوعیت برخی از اقلام صادراتی، بپیوست تصویر نامه شماره 68357‏/60 مورخ 11‏/03‏/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 264197‏/60 مورخ 04‏/11‏/99 و 221962‏/60 مورخ 17‏/09‏/1400 دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی آن وزارتخانه در خصوص رفع ممنوعیت صادرات نخ از پشم دباغی شده با کد تعرفه 51091010 عیناً جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق با مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و مقررات ( پس از تایید صریح آزمایشگاه استاندارد در خصوص تایید ماهیت نخ پشم دباغی) ارسال میگردد.
شایسته است تا موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.

دفتر صادرات گمرک ایران