لیست شرکتهای خوشنام صادراتی در گمرک

ردیف نام شرکت نوع فعالیت شماره و تاریخ نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز شماره بخشنامه مهلت زمان استفاده از تسهیلات
۱ اطلس سینا شیمی تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۲ اکسیر پویان تولیدی ۹۳/۰۶/۰۴    –  ۹۳/۲۶۵۰/ص ۹۳/۰۶/۱۲-۲۴۹/۹۳/۱۰۶۹۵۴  ۹۴/۰۶/۰۴
۳ الوان صادق توس تولیدی  ۹۳/۰۹/۱۶- /۹۳/۳۸۴۸/ص ۹۳/۰۹/۲۵-۴۱۵/۹۳/۱۷۷۷۷۲ ۹۴/۰۹/۱۶
۴ بازرگانی پارس راین بازرگانی  ۹۳/۰۶/۰۴    –  ۹۳/۲۶۵۰/ص ۹۳/۰۶/۱۲   -۲۴۹/۹۳/۱۰۶۹۵۴ ۹۴/۰۶/۰۴
۵ بازرگانی پترو گل بازرگانی ۹۲/۱۲/۱۱  -۹۲/۴۷۸۳/ ص ۵۳۴/۹۲/۲۴۳۹۶۹ – ۹۲/۱۲/۱۳ ۹۳/۱۲/۱۱
۶ بازرگانی پتروسایان ملایر بازرگانی   ۹۳/۰۴/۱۸   –  ۹۳/۲۰۶۰/ص   ۹۳/۰۴/۲۱ -۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۷ بازرگانی پرسال بازرگانی  ۹۳/۰۶/۱۸  – ۹۳/۲۷۷۱ /ص ۹۳/۰۶/۱۹ -۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ ۹۴/۰۶/۱۸
۸ بازرگانی سیرجان گستر تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ –  ۹۳/۲۲۷۶/ص   ۹۳/۰۵/۰۵  -۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۹ بنا گستر کرانه تولیدی ۹۳/۱۱/۱۴ -/۹۳/۴۶۵۴/ص ۹۴/۱۱/۱۴
۱۰ بهتاز شیمی تولیدی ۹۳/۰۴/۰۲ –  ۹۳/۱۸۶۶/ص ۹۳/۰۴/۰۷ –  ۱۴۷/۹۳/۵۹۱۷۴ ۹۴/۰۴/۰۲
۱۱ پارس مرمر بازرگانی ۹۳/۰۴/۱۸ –  ۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ – ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۱۲ پارسا ادیب پویا تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۱۳ پارسا فن آوری ادیب تولیدی ۹۳/۰۲/۱۷ –  /۹۳/۱۳۶۷/ص ۹۳/۰۲/۲۲  – ۷۰/۹۳/۲۹۹۶۶ ۹۴/۰۲/۱۷
۱۴ پاک اویل زنجان تولیدی ۹۳/۰۵/۲۶ –  ۹۳/۲۵۱۴/ص ۹۳/۰۵/۲۸ – ۲۲۶/۹۳/۹۵۲۷۰ ۹۴/۰۵/۲۶
۱۵ پالایش البرز آبادان تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ -۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳ – ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۱۶ پالایش قطران ذغال سنگ تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ – ۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ – ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۱۷ پایه گستر سهند تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸  – ۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ – ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۱۸ پترو پردیس بازرگانی ۹۳/۱۱/۱۴ – /۹۳/۴۶۵۴/ص ۹۴/۱۱/۱۴
۱۹ پترو زیست البرز تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۲۰ پتروآذر آسیا تولیدی ۹۳/۰۵/۲۶ – ۹۳/۲۵۱۴/ص ۹۳/۰۵/۲۸ – ۲۲۶/۹۳/۹۵۲۷۰ ۹۴/۰۵/۲۶
۲۱ پتروشیمی اصفهان تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳  –  ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ – ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۲۲ پتروشیمی شازند اراک تولیدی ۹۲/۱۲/۲۵ –  ۹۲/۴۹۴۹/ص ۹۲/۱۲/۲۷ – ۵۷۸/۹۲/۲۵۷۴۳۷ ۹۳/۱۲/۲۵
۲۳ پلیمر پارس هرمزان تولیدی ۹۳/۰۳/۱۳  –  ۹۳/۱۶۵۵/ص ۹۳/۰۳/۲۰ – ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ ۹۴/۰۳/۱۳
۲۴ پیام صادرات تولیدی ۹۲/۱۲/۱۴ – ۹۲/۴۸۳۸/ص ۹۲/۱۲/۱۸ –  ۵۴۹/۹۲/۲۴۸۷۵۶ ۹۳/۱۲/۱۴
۲۵ تعاونی ۱۴۱۹ بهتاز شیمی نور تولیدی   ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ ۹۴/۱۰/۰۸
۲۶ تعاونی چند منظوره عام نوید نور تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳ – ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ –  ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۲۷ تعاونی قطران شهاب تولیدی   ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ ۹۴/۱۰/۰۸
۲۸ توان شیمی طوس پویا تولیدی   ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ ۹۴/۱۰/۰۸
۲۹ توسعه تجارت سیمرغ تولیدی ۹۳/۰۶/۱۱ –  ۹۳/۲۷۳۲/ص ۹۳/۰۶/۱۵ – ۲۵۰/۹۳/۱۰۷۶۹۷ ۹۴/۰۶/۱۱
۳۰ تولیدی آذر روان ساز تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ –  ۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۳۱ تولیدی بهروان لرستان تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ –  ۹۳/۲۲۷۶/ص ۹۳/۰۵/۰۵ – ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۳۲ تولیدی بهنام صادقی خوشدل تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ – ۹۳/۲۲۷۶/ص ۹۳/۰۵/۰۵ – ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۳۳ تولیدی تجهیز نیروی زنگان تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ – ۹۳/۲۲۷۶/ص ۹۳/۰۵/۰۵ – ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۳۴ تولیدی دانتکس ایران تولیدی ۹۳/۰۶/۱۸ – ۹۳/۲۷۷۱/ص ۹۳/۰۶/۱۹ – ۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ ۹۴/۰۶/۱۸
۳۵ تولیدی روان ساز آرین جم تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳ – ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ – ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۳۶ تولیدی روغن موتور شتاب تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ – ۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۳۷ تولیدی زرین روغن تولیدی ۹۳/۰۴/۰۲ -۹۳/۱۸۶۶/ص ۹۳/۰۴/۰۷ – ۱۴۷/۹۳/۵۹۱۷۴ ۹۴/۰۴/۰۲
۳۸ تولیدی صنعتی  شیمی درسلف تولیدی ۹۳/۰۳/۱۳ – ۹۳/۱۶۵۵/ص ۹۳/۰۳/۲۰ – ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ ۹۴/۰۳/۱۳
۳۹ تولیدی کیمیا رزین اراک تولیدی ۹۳/۰۲/۱۷ – ۹۳/۱۳۶۷/ص ۹۳/۰۲/۲۲ – ۷۰/۹۳/۲۹۹۶۶ ۹۴/۰۲/۱۷
۴۰ تولیدی نفت سپاهان تولیدی ۹۳/۰۳/۱۳ – ۹۳/۱۶۵۵/ص ۹۳/۰۳/۲۰ – ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ ۹۴/۰۳/۱۳
۴۱ تولیدی وصنعتی روغن موتور ستاره لاهیج تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳ – ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۸/۰۳ – ۳۳۰/۹۳/۱۴۱۴۹۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۴۲ ثمین شیمی تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۴۳ خدمات مهندسی پارسیا صنعت جنوب تولیدی ۹۳/۰۱/۲۷  –  ۹۳/۱۱۱۸/ص ۹۳/۰۱/۳۱  – ۲۷/۹۳/۱۳۰۴۸  ۹۴/۰۱/۲۷
۴۴ درخش ساین تولیدی ۹۳/۳۸۴۸/ص- ۹۳/۰۹/۱۶ ۹۳/۰۹/۲۵- ۴۱۵/۹۳/۱۷۷۷۷۲ ۹۴/۰۹/۱۶
۴۵ راد مهر شیمی جهان تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ – ۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۴۶ رزپلیمر تولیدی ۹۲/۱۲/۱۱ – ۹۲/۴۷۸۳/ص ۹۲/۱۲/۱۳ – ۵۳۴/۹۲/۲۴۳۹۶۹ ۹۳/۱۲/۱۱
۴۷ رنگ و رزین الوان تولیدی  ۹۳/۰۷/۲۳ – ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ – ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۴۸ روزبهان تولیدی ۹۳/۰۵/۲۶ – ۹۳/۲۵۱۴/ص ۹۳/۰۵/۲۸ – ۲۲۶/۹۳/۹۵۲۷۰ ۹۴/۰۵/۲۶
۴۹ روغن موتور ایران تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ – ۹۳/۲۲۷۶/ص ۹۳/۰۵/۰۵ – ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۵۰ روغن موتور آریان اطلس تولیدی ۹۳/۰۶/۰۴ -۹۳/۲۶۵۰/ص ۹۳/۰۶/۱۲ – ۲۴۹/۹۳/۱۰۶۹۵۴ ۹۴/۰۶/۰۴
۵۱ روغن موتور پردیس تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ – ۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ – ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۵۲ روغن موتور پیروزی سپاهان تولیدی ۹۲/۱۲/۲۰ – ۹۲/۴۹۰۱/ص ۹۲/۱۲/۲۱ – ۵۶۷/۹۲/۲۵۱۸۲۹ ۹۳/۱۲/۲۰
۵۳ روغن موتور دماوند تولیدی ۹۳/۰۹/۱۶ -۹۳/۳۸۴۸ /ص ۱۷۷۷۷۲/ ۹۳/ ۴۱۵- ۹۳/۰۹/۲۵ ۹۴/۰۹/۱۶
۵۴ روغن موتور فارسان تولیدی ۹۳/۰۹/۱۶ -۹۳/۳۸۴۸ /ص ۱۷۷۷۷۲/ ۹۳/ ۴۱۵- ۹۳/۰۹/۲۵ ۹۴/۰۹/۱۶
۵۵ روغن موتور قطران کاوه تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ -۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ – ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۵۶ روغن موتور قم تولیدی ۹۳/۰۶/۱۸- ۹۳/۲۷۷۱/ص ۹۳/۰۶/۱۹ – ۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ ۹۴/۰۶/۱۸
۵۷ روغن موتور لوشان تولیدی ۹۳/۰۴/۰۲ -۹۳/۱۸۶۶/ص ۹۳/۰۴/۰۷ – ۱۴۷/۹۳/۵۹۱۷۴ ۹۴/۰۴/۰۲
۵۸ زنجان شیمی تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ -۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۵۹ زنیط تولیدی  ۹۳/۰۷/۲۳ -۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ – ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۶۰ سامان شیمی تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ -۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۶۱ شرکت پارس بازرگان بازرگانی ۹۳/۰۶/۱۸- ۹۳/۲۷۷۱/ص ۹۳/۰۶/۱۹ – ۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ ۹۴/۰۶/۱۸
۶۲ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تولیدی ۹۳/۰۲/۲۹ -۹۳/۱۴۶۱/ص ۹۳/۰۲/۳۰ – ۸۵/۹۳/۳۵۱۱۹ ۹۴/۰۲/۲۹
۶۳ صدر شیمی گستران تولیدی  ۹۳/۱۰/۲۴  -۹۳/۴۳۴۴ / ص ۴۶۷/۹۳/۲۰۲۰۲۴- ۹۳/۱۱/۰۵ ۹۴/۱۰/۲۴
۶۴ صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ -۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ – ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۶۵ صنایع رنگ اطلس فام سهند تولیدی ۹۳/۰۳/۱۳- ۹۳/۱۶۵۵/ص ۹۳/۰۳/۲۰- ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ ۹۴/۰۳/۱۳
۶۶ عقاب گریس تولیدی ۹۳/۰۵/۱۵- ۹۳/۲۳۷۷/ص ۹۳/۰۵/۲۸- ۲۰۹/۹۳/۸۸۱۲۳ ۹۴/۰۴/۱۸
۶۷ فراز موتور تهران تولیدی ۹۳/۰۳/۱`۰- ۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳ – ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۶۸ فرآیند شیمی زنگان تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۶۹ کیمیا پارافین تولیدی ۹۳/۰۲/۱۷ – ۹۳/۱۳۶۷/ص ۹۳/۰۲/۲۲ – ۷۰/۹۳/۲۹۹۶۶ ۹۴۰۲/۱۷
۷۰ گروه شیمیایی کمال تام کیمیا تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۷۱ گوهر صفا کرکس تولیدی  ۹۳/۱۰/۲۴  -۹۳/۴۳۴۴ / ص ۴۶۷/۹۳/۲۰۲۰۲۴- ۹۳/۱۱/۰۵ ۹۴/۱۰/۲۴
۷۲ مهتاب موتور گرگان تولیدی ۹۳/۰۴/۰۲ -۹۳/۱۸۶۶/ص ۹۳/۰۶/۰۹ – ۲۴۲/۹۳/۱۰۲۸۶۴ ۹۴/۰۴/۰۲
۷۳ مهر شیمی سبلان تولیدی   ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ ۹۴/۱۰/۰۸
۷۴ میعان انرژی رازی تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳ -۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ – ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۷۵ نفت ایرانول تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ -۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ – ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۷۶ نفت بهران تولیدی ۹۲/۱۲/۲۵ – ۹۲/۴۹۴۹/ص ۹۲/۱۲/۲۷ – ۵۷۸/۹۲/۲۵۷۴۳۷ ۹۳/۱۲/۲۵
۷۷ نفت پارس تولیدی ۹۳/۰۶/۰۴ – ۹۳/۲۶۵۰/ص ۹۳/۰۶/۱۲ – ۲۴۹/۱۰۶۹۵۴ ۹۴/۰۶/۰۴
۷۸ هما شیمی فرد تولیدی ۹۳/۰۹/۱۶ -۹۳/۳۸۴۸ /ص ۱۷۷۷۷۲/ ۹۳/ ۴۱۵- ۹۳/۰۹/۲۵ ۹۴/۰۹/۱۶
۷۹ هماشیمی قزوین تولیدی ۹۳/۰۵/۱۵ – ۹۳/۲۳۷۷/ص ۹۳/۰۵/۱۹ – ۲۰۹/۹۳/۸۸۱۲۳ ۴/۰۴/۱۸ ۹
۸۰ بهروان کیمیا نوین ایساتیس تولیدی ۹۳/۱۲/۰۲ -۴۸۸۷/۹۳/ص ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۲/۰۲
۸۱ مهتاب گریس تولیدی ۹۳/۴۷۶۹  ص-۹۳/۱۱/۲۵ ۹۳/۲۲۲۲۹ – ۹۳//۱۲/۰۴ ۹۴/۱۱/۲۵
۸۲ پترو پرند صبا تولیدی ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۲/۰۲
۸۳ پتروپرند پردیس بازرگانی ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۱/۱۴
۸۴ قطران موتور رخش تولیدی ۹۳/۵۱۰۱/ص-۹۳/۱۲/۱۶ ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۲/۱۶
۸۵ پتروپالایش کیان اسپادانا تولیدی ۹۳/۵۱۰۱/ص-۹۳/۱۲/۱۶ ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۲/۱۶