لیست فروشگاه ها و مغازه های لوازم ورزشی در شهر باکو

“VIP SPORT”

AZ 1025, 55, Khojali ave.
Tel.: (99412) 464 41 82
Fax: (99412) 464 41 82
E-mail: info@vipsport.az
Web: www.vipsport.az

Sport Complex “Gyanjlik”

AZ 1000, 6, Olympic str.
Tel.: (99412) 465 84 00, 465 80 90
Fax: (99412) 465 84 90
E-mail: office@ganjlik.az
Web: www.ganjlik.az

“TECHNOGYM VIP” Trenajorlar

AZ 1033, 56, HeydarAliyev ave.
Tel.: (99412) 447 77 77, 418 77 87
Fax: (99412) 567 67 50
E-mail: info@wellness.az
Web: www.technogym.com

“NIKE”

AZ 1000, 21, J. Jabbarli str.
Tel.: (99412) 598 04 94
Fax: (99412) 598 04 94

“X Sport” mağazası

Az.1110 baki.F.X.Xoyski prosp.93
Tel.: (99412) 465 07 17, 511 14 12
E-mail: quliyevvuqar@yahoo.com

“ADIDAS”

AZ 1000, 66, Nizami str.
Tel.: (99412) 493 11 12
Fax: (99412) 493 11 12

“TIMSPORT”

AZ 1033, 58, Heydar Aliyev ave.
Tel.: (99412) 447 77 87, 418 58 58
Моb.: (99455) 447 77 87
Fax: (99412) 567 75 43
E-mail: timsport@timsport.az
Web: www.timsport.az

“SPORTES”

AZ 1000, 24, Yusif Safarov str.
Tel.: (99412) 490 44 48
Fax: (99412) 490 39 35
E-mail: sportes@azeronline.com

“SPORTCITY”

AZ 1000, 5, Azerbaijan ave.
Tel.: (99412) 596 04 47
E-mail: info@sportcity.az
Web: www.sportcity.az

“SPORTCITY”

AZ 1000, 10, Samed Vurghun str.
Tel.: (99412) 598 46 46
Fax: (99412) 498 10 03
E-mail: info@sportcity.az
Web: www.sportcity.az

“IDMAN MALLARI”

AZ 1000, 42, 28 May str.
Tel.: (99412) 493 02 49