لیست کالاهای کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولید از 4 درصد به 1 درصد

بخشنامه 259 گمرک ایران در خصوص کاهش حقوق گمرکی کالاهای مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولید از 4 درصد به 1 درصد به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

شماره 1401/1353174
تاریخ 1401/09/15

پیرو بخشنامه شماره 57/1401/290131 مورخ 1401/3/3 در خصوص ابلاغ احکام قانون بودجه سال 1401 کل کشورف ضمن ارسال تصویر ابلاغیه شماره 137222 مورخ 1401/8/3 ریاست محترم جمهور، موضوع ابلاغ ” قانون الحاق یک جزء به بنده ه تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور ” مصوب 1401/7/17 اعلام می دارد، به موجب ماده واحده قانون مزبور، یک جز به عنوان جزء 3 به بنده ه تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح ذیل الحاق گردیده است :

“3- از تاریخ ابلاغ این قانون ، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، به یک درصد 1% تقلیل می یابد”

در اجرای این قانون، به پیوست تصویر نامه شماره 60/216359 مورخ 1401/9/7 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به کارپوشه اکسل حاوی فهرست( 3392 ) ردیف تعرفه های مربوط به مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات مشمول کاهش مأخذ حقوق گمرکی از چهار درصد ( ۴%) به یک درصد ( ١%) جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.
بدیهی است کالاهای اظهار یا ترخیص شده از تاریخ 1401/08/03 به بعد در صورت وجود در فهرست مزبور، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
شایان ذکر است تا انجام اقدامات سیستمی لازم از سوی دفتر فنآوری اطلاعات وامنیت فضای مجازی گمرک ایران، به جهت جلوگیری از ایستایی در طی تشریفات ترخیص اقلام یاد شده، امکان اظهارکالا بر اساس نرخ حقوق گمرکی مصوب ودرج مبلغ معادل 3% حقوق گمرکی در خانه( 049 ) اظهارنامه وجود دارد.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات
دانلود لیست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به 1 درصد